Säkerhetssektorreform i förändring - Mot en ny SSR-agenda

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Emma Skeppström

Publiceringsdatum: 2010-09-24

Rapportnummer: FOI-R--3032--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • säkerhetssektorreform
  • strategisk inriktning
  • lokalt ägarskap
  • effektivitet
  • samhällsstyrning
  • demokratisering

Sammanfattning

Denna rapport identifierar och analyserar några centrala utmaningar inom säkerhetssektorreformer (SSR). Rapporten visar att bristande resurser, svag samordning, avsaknad av strategisk inriktning och svårigheter att främja lokalt ägarskap påverkar möjligheterna att genomföra effektiva och hållbara SSR-insatser negativt. utmaningarna leder till att SSR-insatser i praktiken ofta skiljer sig ifrån definitionen av SSR-konceptet, där vikten av sektorsövergripande verksamhet och fokus på både effektivisering och demokratisering av säkerhetssektorerna betonas. Analysen kopplas slutligen till Sveriges verksamhet inom SSR och en diskussion om hur Sverige kan vidareutveckla det nationella stödet till SSR-insatser.

Dela sidan