Challenges and Pitfalls in Key Leader Engagement

Författare:

  • Jenny Marklund

Publiceringsdatum: 2010-10-12

Rapportnummer: FOI-R--3034--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nyckelaktörer
  • KLE
  • intervjustudie
  • Afghanistan

Sammanfattning

Svenska Försvarsmakten sänder styrkor till internationella insatser i instabila stater där civilbefolkningen lever mitt i kriget. I sådana insatser är det avgörande att ha befoklningens stöd. Ett sätt att nå befolkningen är via nyckelaktörer i samhället. Den här rapporten ger en beskrivning av hur interaktion med nyckelaktörer går till (eng. Key Leader Engagement, KLE), samt utmaningar och fallgropar som finns kopplade till sådana aktiviteter. Rapporten är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med svensk civil och militär personal som deltagit i internationella insatser i en roll där det ineragerat med nyckelaktörer i insatsområdet (t.ex. i olika former av möten). I dagsläget finns inte någon tydlig definition av KLE och såväl litteraturen som intervjuresultaten visar på skilda uppfattningart om vad KLE är samt huruvida KLE endast kan genomföras av högre befattningshavare eller om KLE även kan ske på lägre nivåer. Merparten av de KLE-erfarenheter som presenteras i denna rapport baseras på Afghanistan där svensk insatspersonal har träffat Afghanska nyckelaktörer. Dessa möten har genommförts på både högre och lägre nivåer och beroende på hur KLE definieras så faller kanske inte all verksamhet som beskrivs i rapporten inom ramen för KLE. Däremot är erfarenheterna många gånger relevanta för KLE, oavsett nivå. Resultatet visar även att det finns många utmaningar och fallgropar som är kopplade till KLE. Några av de största utmaningarna som identifierades under intervjuerna relaterade till otillräcklig kulturell förståelse. I den afghanska kulturen är det exempelvis viktigt att aldríg stressa igenom mötena, aldrig låta en afghan tappa ansiktet, respektera deras religion och endast ge löften som du vet att du kan hålla. Träning av personal inför internationella insatser behöver fokusera på kulturell förståelse men det finns andra aspekter som också är viktiga. Alla KLEs måste förberedas noggrant, social kompetens är viktigt och tillgång till bra rådgivare och tolkar är avgörande för framgångsrika interaktioner.

Dela sidan