Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag på studieområden

Författare:

  • Anna Forsström
  • Jan Frelin
  • Maria Lagerström

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3539--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsmakten
  • civil-militär samverkan
  • försvarsplanering
  • ledning
  • allomfattande ansats

Sammanfattning

Försvarsmakten har som ambition att öka sin förmåga att samverka med andra aktörer. Det övergripande syftet med den här studien är att bidra till denna ambition genom att identifiera viktiga utmaningar inom ramen för civil-militär samverkan. Detta görs med utgångspunkt i en översiktlig genomgång av förutsättningarna i termer av begrepp, regelverk och praxis i en nationell och internationell kontext. Rapporten syftar mer specifikt till att presentera konkreta möjligheter i form av ett antal studieområden som bedöms kunna bidra till att öka den civil-militära förmågan. Dessa studieområden är: * Utvärdering av befintliga samverkansstrukturer * FM:s roll i regelverk och praxis * FM:s roll i nationell och internationell kontext - en behovsanalys utifrån ett försvarsmaktsperspektiv * Samverkansteori * Jämförande studie av J9 med motsvarande funktioner i andra länder * Roller och ansvar i HKV * Ledningsförhållanden i samverkan * Försvarsplanering av idag - förutsättningar och utmaningar * Privat-offentlig samverkan i försvarsplaneringen * Internationellt stöd till FM * Hur kan FM:s samverkansförmåga utvecklas?