Sällsynta jordartsmetaller – betydelse för det försvars- och säkerhetspolitiska området

Författare:

  • Malek Finn Khan
  • Martin Lundmark
  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3604--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Sällsynta jordartsmetaller
  • försvarsindustri
  • Kina
  • industriellt
  • beroende
  • försvarspolitik
  • återvinning

Sammanfattning

Sällsynta jordartsmetaller (REE) har unika egenskaper och de har en stor och ökande betydelse både för militära och civila högteknologiska tillämpningar. 95% av REE-produktionen kommer från gruvor i Kina. Ur ett försvarsperspektiv ser många stater det som en oönskad osäkerhet att Kina har en så stark kontroll över denna viktiga tillgång. I rapporten kartläggs systematiskt vilka försvarsförmågor och industrier som är beroende av tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Vidare identifieras vilka resurser Europa för närvarande saknar för att kunna säkra tillgången till REE. Dessa inkluderar gruvor för kommersiell brytning av REE; återvinning av REE i kommersiell skala; en kemisk processindustri för att hantera kommersiella mängder REE och tillverkning av komponenter med REE. För att hantera dessa saknade resurser och i slutändan beroendet av REE föreslår vi i rapporten följande strategier. Minska beroendet av REE - För att minska beroendet kan åtgärder implementeras för att utveckla forskning om alternativ till REE och även forskning om hur man tar fram effektiva produktionsmetoder i syfte att undvika spill vid tillverkning. Utveckla kommersiell brytning av REE i Europa - I syfte att identifiera fler lämpliga fyndigheter av REE kan en geologisk inventering genomföras i Europa. Världsmarknadspriset för REE fluktuerar kraftigt och influeras starkt av den dominerande aktören Kina. Att utveckla fyndigheter till kommersiellt livskraftiga gruvor är därför riskabla och kapitalintensiva projekt och det är av intresse att utreda hur dessa projekt kan stödjas. Utveckla forskning och kommersialisering av återvinning - Det finns många hinder innan det kan bli kommersiellt lönsamt ta hand om REE från återvunnet material som elektronikskrot och gruvavfall. Den föreslagna forskningen involverar allt från kemisk separationsteknik till logistik kring insamlandet av elektronikskrot. Utredning och utveckling av den europeiska processindustrin för upparbetning av REE - Bearbetning av REE är för närvarande koncentrerad till Kina och det är oklart om det finns tillräcklig kompetens och kapacitet i Europa som kan ta hand om råmaterial från eventuella europeiska källor. Utveckling av komponenttillverkning kring REE - Frågan om hur tillgången på komponenter, som innehåller REE, kan garanteras kan adresseras på många nivåer. Här ingår program för att stärka en europeisk tillverkningsindustri och forskning kring hur försvarsindustrin kan försäkra sig om tillgång till säkra komponenter i ett långt tidsperspektiv. Ur beroendesynpunkt är det viktigt att inte bara säkra tillgång till REE-råvaran (eller legeringar av REE) utan i slutändan även till de komponenter som innehåller REE. Strategierna ovan är alla del i ett balanserat åtgärdspaket som säkrar tillgång till REE från råvara till färdiga komponenter så att den europeiska försvarsindustrin kan upprätthålla hög internationell prestanda på sina slutprodukter. När det gäller råvaror allmänt och REE specifikt är det omöjligt för försvarssektorn att själv driva program för att säkra önskad tillgång. Försvarssektorn kan däremot vara drivande för att få den civila sektorn att inse områdets strategiska vikt (både civilt och militärt) och initiera program för att hantera beroendet av REE.