Incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige - Valen 2018 och 2019

Författare:

 • Sebastian Bay
 • Gila Paziraei
 • Patrik Thunholm
 • Sofia Olsson
 • Jessica Appelgren

Publiceringsdatum: 2022-06-22

Rapportnummer: FOI-R--5297--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • incident
 • incidentrapportering
 • allmänna val
 • valutveckling
 • valsäkerhet

Sammanfattning

Under valen 2018 och 2019 förekom det incidenter avseende valgenomförandet. En incident är en händelse eller en avvikelse från det normala, vilket i samband med allmänna val handlar om avvikelser från föreskriven ordning i vallagen (2005:837). I rapporten beskrivs incidenter under de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet, med tyngdpunkt på det senare. Sammanställningen bygger på Valmyndighetens erfarenheter, överklaganden till Valprövningsnämnden och medierapportering. Därtill redogörs för en enkätundersökning riktad till kommuner, länsstyrelser och utlandsmyndigheter avseende ett utvecklat incidentrapporteringssystem. Enkätundersökningen visar att det finns stöd för ett utvecklat system, förutsatt att det är okomplicerat, samlat och stödjer återkoppling till rapportörerna. Utifrån rapporten bedöms att ett framtida incidentrapporteringssystem kan kompletteras med förtydligande instruktioner och fördjupad utbildning för att säkerställa ökad enhetlighet i rapporteringen. Rapporten är tänkt att användas av Valmyndigheten som ett av flera beslutsunderlag avseende utveckling av en eventuell framtida nationell incidentrapportering vid allmänna val.