Central African Republic – Trapped in a Cycle of Violence? Causes, Conflict Dynamics and Prospects for Peace.

Author: Gabriella Ingerstad
City: Stockholm
Pages: 82
Publication year: 2014
Publish date: 2014-05-22
Report number: FOI-R--3877--SE
Keywords: Central African Republic, Séléka, Anti-Balaka, François Bozizé, France, MINUSCA, MISCA, EUFOR RCA, Africa, Central Africa, Chad, conflict dynamics, ethnic cleansing, violence against civilians, African security, humanitarian crisis
Nyckelord: Centralafrikanska republiken, Séléka, Anti-Balaka, Frankrike, MINUSCA, MISCA, EUFOR RCA, Afrika, Centrala Afrika, Tchad, konfliktdynamik, etnisk rensning, våld mot civila, afrikansk säkerhet, humanitär, kris
Abstract: The violent conflict in the Central African Republic (CAR) has had devastating consequences for the population, with hundreds of thousands displaced and thousands dead. While the violent conflict has resulted in polarisation of Christians and Muslims, description of the conflict as religious or ethnic is simplistic and does little to guide international actors in their efforts to find a peaceful resolution in CAR. This report shows that the underlying causes of the violence lie instead in the failed democratisation process, the lack of development and economic opportunities for segments of the population, the absence of a functioning state and power struggles within the political elite. A detailed narrative of the events unfolding between December 2012 and March 2014 provides a chronological description of the actors' behaviours, the triggers of violence and the changing conflict dynamics. The analysis shows that international partners can support CAR and its population in a number of ways in the short, medium and long term by providing security and supporting development efforts.
Sammanfattning: Den våldsamma konflikten i Centralafrikanska republiken (CAR) har haft förödande konsekvenser för befolkningen med hundratusentals på flykt och tusentals döda. Trots att konflikten har lett till en polarisering mellan kristna och muslimer så är beskrivningen av konflikten som religiös eller etnisk förenklad och ger begränsad vägledning till det internationella samfundet i dess ansträngningar att ge stöd till en fredlig lösning på konflikten. Denna rapport belyser de underliggande orsakerna till våldet och visar att orsakerna snarare står att finna i en misslyckad demokratiseringsprocess, avsaknad av utveckling och ekonomiska möjligheter, avsaknaden av en fungerande stat samt maktkamp inom den politiska eliten. En detaljerad beskrivning av konfliktförloppet mellan december 2012 och mars 2014 ger en kronologisk översikt över aktörernas beteenden, de utlösande faktorerna till våldet samt den förändrade konfliktdynamiken. Resultaten visar att internationella partners kan stödja landet och dess befolkning på en mängd olika sätt på kort, medellång och lång sikt, genom att tillhandahålla säkerhet och stödja utvecklingsinsatser.

Shopping Cart