War by non-military means: Understanding Russian information warfare.

Author: Ulrik Franke
City: Stockholm
Pages: 60
Publication year: 2015
Publish date: 2015-03-12
Report number: FOI-R--4065--SE
Keywords: Russia, information warfare, information operations, influence, operations, electronic warfare, cyber warfare, strategy, operational art
Nyckelord: Ryssland, informationsoperationer, informationskrigföring, påverkansoperationer, telekrig, cyberkrigföring, strategi, operationskonst
Abstract: This report is first and foremost a review of Russian official documents and Russian literature on military theory with regard to information warfare. It also offers a few case studies, to shed light on how the theory is applied in practice. One conclusion is that information warfare is not considered to be just a matter for the Armed Forces, but rather a strategic matter that requires the coordination of many government agencies. Another conclusion is that information warfare, according to doctrine and theory, is conducted continuously in peacetime and wartime alike. Information warfare is also highly politicised, and the Russian intellectuals taking part in the military theory debate now embrace a view of information warfare where regime security is paramount. Among the driving forces for this is a view of the world as a zero-sum game, where globalisation is reducing Russian security, and where Russia lags behind Western countries in terms of technology.
Sammanfattning: Rapporten utgör främst en genomgång av ryska officiella dokument och rysk militärteoretisk litteratur avseende informationskrigföring. Den rymmer också några fallstudier, i syfte att belysa hur teorin omsätts i praktik. En slutsats är att informationskrigföring inte bara ses som en fråga för de väpnade styrkorna, utan snarare som en strategisk verksamhet som kräver samordning av många myndigheter. En annan slutsats är att informationskrigföringen enligt doktrin och teori bedrivs kontinuerligt i såväl fred som i krig. Informationskrigföringen är politiserad och de ryska intellektuella som deltar i den militärteoretiska debatten ansluter sig nu till en syn på informationskrigföring där regimsäkerhet är det överordnade målet. Bland drivkrafterna återfinns en syn på världen som ett nollsummespel, där globaliseringen försämrar Rysslands säkerhet och där Ryssland släpar efter västerländska länder avseende teknik.

Shopping Cart