Spel för konflikthantering och krig

Militärt krigsspel används idag till stöd för planering, utbildning, övning samt studier. Spelen genomförs antingen som strukturerade diskussioner med ageranden av experter eller som simuleringar i datorer, alternativt som en kombination av dessa två där datorbaserade modeller eller annat datagivande underlag används som stöd för experternas bedömningar.

Sedan 2010 deltar FOI i forskningsprojektet Krigsspel, som har initierats av Försvarsmakten, vid Försvarshögskolan för att utforska området krigsspel och nyttan av krigsspel vid utbildning av officerare.

 

Projektet övergick 2011 till ett nytt projekt, Spel för konflikthantering och krig. För att följa upp de rön som gjordes i projektet Krigsspel, har spel som metod vid studieverksamhet varit föremålet för delar av årets verksamhet.

 

Syftet har varit att bidra till en ökad förmåga hos FOI att stödja Försvarsmaktens studieverksamhet genom att samla och delge goda råd och erfarenheter rörande spel som metod till yngre operationsanalytiker.