Internationell CBRN-säkerhet

FOI:s verksamhet inom internationell CBRN-säkerhet omfattar hotbedömning, nedrustning och ickespridning av kemiska och biologiska vapen. Försvarsdepartementet är den största beställaren men FOI har även uppdrag från Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, myndigheter och privata sektorn.

Hotbedömning, nedrustning och icke-spridning

De dominerande uppdragen inom hotbedömningsverksamheten fokuserar dels på CBRN-hot från ickestatliga aktörer, dels hot avseende statliga kemiska och biologiska vapenprogram och teknikutveckling. Därutöver bedrivs också hotbedömning i situationer där CBRN-frågor är en del av en bredare hotbild. Hotbedömningsverksamheten finansieras främst av Försvarsdepartementet och inriktas till stor del utifrån behov som finns inom Regeringskansliet, Försvarsmakten och krisberedskapsmyndigheterna.

 

Inom nedrustningsområdet fokuserar arbetet på direktstöd till Utrikesdepartementet i Sveriges engagemang inom konventionerna mot kemiska vapen samt mot biologiska och toxinvapen. Arbetet med nedrustningsfrågorna styrs av Utrikesdepartementets behov och präglas av utvecklingen inom respektive konvention samt Europeiska Unionen.

 

Ickespridningsverksamheten vilar på tre ben. För det första utgör FOI den tekniska expertkompetensen för Utrikesdepartementet i frågor som rör det svenska engagemanget i en rad olika ickespridningsinitiativ och mekanismer. För det andra hjälper FOI de myndigheter som bedriver tillsyn och som hanterar operativa ickespridningsfrågor. Slutligen stöder FOI utvecklingen av den nationella samverkan och förmågan att leva upp till nya krav som ställs på nationell ickespridningsverksamhet i ljuset av nya rådsbeslut och förordningar, FN-sanktioner och politiska åtaganden som Sverige gör inom området.

 

Varierande metoder

Vi arbetar med olika metoder, allt från övningsverksamhet och scenarieutveckling till studieverksamhet med stöd av internationella workshops och symposier. En stor del av arbetet inom nedrustning och ickespridning faller tillbaka på FOI:s breda tekniska kompetens och mångåriga erfarenhet av deltagande i arbetet inom multilaterala organisationer.

 

Både händelsestyrd och långsiktig verksamhet

Verksamheten är till viss del händelsestyrd och präglas av relativt snabba och kortsiktiga uppdrag men även av förberedelsearbetet inför olika planerade aktiviteter och långsiktigt strategiska frågor. Några exempel på FOI:s verksamhet är att lämna underlag till Regeringskansliet vad gäller hotbilder, underlag för arbetet inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupper och direktstöd till tillsynsmyndigheter om licensförfrågningar kopplat till svensk export. FOI bedriver också föreläsningar och utbildning om ickespridning, nedrustning och hotbilder inom CBRN-området.