Läs mer
Karta

En geografisk beskrivning över områden där hållbar säkerhet har bedrivit utredningar, forsknings- eller uppdragsverksamhet

FOI forskar för en säkrare värld – vi forskar för en hållbar säkerhet

Vår verksamhet är framtids- och händelsestyrd och strävar efter att besvara våra kunders frågeställningar med hög vetenskaplig kvalitet, stor integritet och hög kostnadseffektivitet. För att kunna förutse och anpassa vår expertis till en föränderlig omvärld bevakar vi kontinuerligt forskningen och samhällsutvecklingen inom hälsa och säkerhet kopplat till området farliga ämnen. Vår forskning syftar till att utifrån en vetenskaplig grund, analysera och utveckla metoder för bedömningar av direkta och indirekta hälsoeffekter av försvarsrelaterad verksamhet samt vid civila och militära insatser. Inom forskningsfältet hälsoriskbedömningar finns en gedigen forskningsbas bland annat inom områdena spridning i luft, mark och vatten; luftprovtagningsmetodik och partikelkaraktärisering, samt miljö- och klimatförändringar för försvarsmaktens verksamhet.

Militär och civil verksamhet samt nationella och internationella insatser vid kriser, konflikter och olyckor, omfattar ofta kemikalier och farliga ämnen, som lämnar ett fotavtryck av föroreningar i mark, vatten och luft. FOI är internationellt kunskapsledande kring explosivämnen och tungmetallers spridning i mark och vatten och luft, liksom studier kring spridning av komplexa blandningar från bränder och kemikalieolyckor.

 

Våra uppdrag består bland annat av:


*Miljöriskbedömningar

*Ekotoxikologiska bedömningar

*Åtgärds- och anpassningsförslag

*Hälsohotbedömningar

*Vitböcker

*Miljö/medicinsk underrättelsetjänst

*Miljökonsekvensanalyser

*Policystöd

*Sårbarhetsanalyser

*Spridningsmodellering

*Strategiska miljöbedömningar

*Omvärldsanalys

*Klimatförändringsstudier

*Miljöaspekten av konfliktanalyser