Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen omfattar den forskning och metodutveckling som bedrivs vid FOI i syfte att ge en vetenskaplig bas för bedömningar om radioaktiva ämnen i en given situation kan utgöra en fara för människor, vilka åtgärder som bör vidtas samt utveckling av RN-forensiska arbetsmetoder och analysmetoder. Målet är att bidra till samhällets förmåga att förbereda sig inför och kunna hantera radiologiska händelser. De största uppdragsgivarna inom området är Försvarsmakten, svenska myndigheter men FOI arbetar även med små och medelstora företag samt systerorganisationer och myndigheter i andra länder. Vi deltar även aktivt i den nationella strålskyddsberedskapen.

Innehåll