Mätning av radioaktiva ämnen

FOI har kompetens att mäta, karaktärisera och analysera radioaktiva ämnen och kärnämnen. Vi utvecklar och anpassar metoder så att de är funktionella för Försvarsmaktens och myndigheters behov.

Området omfattar olika aspekter av metoder för mätning av radioaktivt och nukleärt material, till exempel:

 

  • metodutveckling och validering
  • grundläggande aspekter av mätningsrelaterade processer
  • olika mätmetoder för a-,b-,g-strålande radioaktiva ämnen
  • Provtagning, provupparbetning och kemisk separation för radionuklider
  • Tolkning av mätresultat i forensiskt perspektiv

 

På FOI finns ett analyslaboratorium för radioaktiva och nukleära ämnen som är en unik nationell resurs kontrakterad i Strålsäkerhetsmyndighetens nationella strålskyddsberedskap. Den kompetens som området innehar är en förutsättning för utvecklingen och underhållet av Försvarsmaktens fältlaboratorium. Laboratoriet deltar dessutom i NATO:s arbetsgrupp SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) och som är öppen för länder som ingår i Partnerskap för Fred. Vidare har FOI avtal med Nationellt forensiskt centrum - NFC och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, avseende forensisk CBRN-analys där ”Radioaktiva ämnen” är en del.

 

Uppdragsgivarna inom området är framförallt Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Strålsäkerhetsmyndigheten.