Strålskydd

FOI:s forskning inom strålskydd har två huvudspår: Det ena syftar till att utveckla metoder för kvantifiering av stråldoser från extern kontaminering, inandning, eller vid intag av radioaktiva ämen via dryck och föda samt att utveckla och bedöma motåtgärder. Det andra syftar till att utveckla metoder för att mäta nuklidspecifika stråldoser från till exempel från radioaktivt nedfall och blottlagda strålkällor.

Vi arbetar både i laboratoriemiljö och i fält. Vi utför även fältförsök där vi testar teknik, strategier och taktik samt tränar till exempel Försvarsmakten i detektion och sanering.


FOI arbetar därför med bland annat:

 

  • Utveckling av mätmetoder och datorsimulering för bestämning, intern- och extern stråldos till människan.
  • Laboratorium för att testa instrument för bestämning av ytkontamination av olika material inklusive hud.
  • Laboratorium för test och validering av strålskyddsinstrument där vi kan variera preparat typ och styrka och geometrier.
  • Sveriges enda mobila laboratorium för mätning av radioaktiva ämnen i människan.
  • En av Strålsäkerhetsmyndighetens tre mobila fältlaboratorier för bestämning av deposition och identifiering av strålkällor.

 

Vår kompetens utnyttjas av olika myndigheter, till exempel inom Strålsäkerhetsmyndighetens nationella strålskyddsberedskap och i deras interna krisorganisation där vi ingår i den nationella expertgruppen för sanering (NESA). Vi deltar även i NATO:s arbetsgrupp NATO NAAG RN-DSG (NATO Armament Group Joint Radiological and Nuclear Defence sub group) och som är öppen även för länder som ingår i Partnerskap för Fred.