Rymd- och missilfrågor

FOI forskar inom en rad områden som relaterar till rymden, från experiment och beräkningar till studier av säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser av utveckling av rymdteknik. FOI besitter en unik kompetens när det gäller att analysera rymdfrågor då vi kan kombinera teknisk, militär och säkerhetspolitisk kompetens.

FOI tillhandahåller expertstöd till Försvarsmakten och Regeringskansliet inom områden som rymdstrategi, förmågeutveckling, rustningskontroll, exportkontroll och icke-spridning. Vi utför omvärldsbevakning och –analys för att förstå de militära och säkerhetspolitiska implikationerna av rymdteknikutveckling och nyttjandet av rymdsystem. Vi gör även bedömningar och värderingar av missilsystem utifrån teknisk och säkerhetspolitisk synpunkt och deltar i internationella fora för exportkontroll av missiler.

 

Testverksamheten vid FOI:s anläggning i Grindsjön fokuserar på framdrivning och drivämnen. Vi forskar på framdrivningssystem och erbjuder teknisk rådgivning rörande tändsystem och raketer. Vi utvecklar och analyserar även olika drivämnen, både fasta och flytande, för rymdsystem och har tagit fram gröna ADN-baserade drivmedel som kan ersätta hydrazin.

 

I Linköping bedrivs verksamhet inom laser- och radarsystem samt antenner. Vi besitter en unik systemkunskap kring avbildande radar (Syntetisk Aperturradar) och dess tillämpningar. Med laserteknik utför vi atmosfärsmätningar som kompletteras med satellitdata för klimatstudier och kartering. Vi har också en bred kompetens inom antenner och EM-miljö och har utvecklat radioantenner för satelliter.


I Kista gör vi konceptstudier och simuleringar inom flygkontroll, strukturanalys och design samt förbränning på olika typer av rymdfarkoster, till exempel farkoster på hög altitud för snabb transport mellan kontinenter. Vi stödjer Försvarsmakten vid införskaffande och användning av GPS-utrustning och forskar kring störkänslighet hos satellitnavigeringssystem.

 

I Kista bedrivs även omvärldsanalys, som bland annat regelbundet skickar ut ett nyhetsbrev: Rymd för försvar och säkerhet. Läs mer om Rymd för försvar och säkerhet här.