Detektion av kemiska och biologiska ämnen

När farliga ämnen har spridits är behovet stort av snabba och säkra varningssystem med få falska alarm för att upptäcka dessa och varna. FOI arbetar både med utveckling av detektionsinstrument såväl som utvärdering kommersiella system. Försvarsmakten och försvarsindustrin är de främsta kunderna inom området. FOI deltar i flera Vinnova och EU-finansierade projekt inom området.

Genom att använda fysikaliska mätmetoder, ofta spektroskopiska, och matematiska modeller är det möjligt att detektera kemiska och biologiska ämnen både i luft och på ytor. FOI arbetar kontinuerligt med att förfina mätmetoderna inom detektionsområdet och bygger upp en verktygslåda med referensämnen.

FOI har som enda svenska aktör laboratorier för att hantera farliga ämnen och har också avancerad utrustning och övningsområden för storskaliga fältförsök.