Fysiskt skydd - kollektivt och personligt

FOI har avancerade mätsystem för att studera exponering av farliga ämnen i olika typer av skydd; till exempel filter för byggnader och fordon, skyddskläder och skyddsmasker.

Ett område som FOI har lång erfarenhet inom är läckage i dräkter och uniformer; hur pass bra de står emot farliga ämnen och vilka deras svaga punkter är. FOI bedriver egen forskning inom området men gör också tester och utvärderingar av andra aktörers instrument och utrustning. FOI ger också expertstöd till försvarsmakten vid val och inköp av fysiskt skydd.

 

Försvarsmakten är den största beställaren inom området men FOI har också enskilda beställningar från Försvarets materielverk, FMV, försvarsindustrin och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.