Flygteknik och luftstridssimulering

Till Flygteknik räknas traditionellt ett stort antal delområden av vilka de dominerande är flygmekanik, aerodynamik, strukturmekanik och framdrivning. På den militära sidan har även delområdena signaturteknik, sensor- och systemsamverkan fått en nästan lika stor roll för utformningen av själva plattformen som de traditionella delområdena.

 

Verksamheten syftar till att kunna ge en samlad luftoperativ värdering och utveckling där samutnyttjande av kompetens vid andra arenors enheter kan omhändertas. Genom att utnyttja FOI:s breda kompetens genomförs studier/värdering av flyg- och vapensystem. Forskning och tillämpad verksamhet bedrivs främst inom konceptstudier, aerodynamik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, och robotteknik som bas för utveckling av systemförmåga, plattformsnära systemsamverkan, plattformsanalys och modelleringsteknik för prestandaanalys. Avancerade mjukvarumodeller av vapen utvecklas för användning i både studier och simulatorträning, till exempel i Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC, som drivs av FOI.

Huvudmålen för FOI:s flygtekniska verksamhet är att:

  1. Stödja Försvarsmaktens och FMV:s behov av teknikstudier och simuleringsmodeller.
  2. Utföra forskning och utveckling inom det flygtekniska området.
  3. Upprätthålla och utveckla expertkunskap inom aerodynamik, IR-signatur, radarmålarea och flygmekanik för att erhålla en systemvärderingsförmåga.
  4. Utgöra en industrioberoende nationell myndighetskompetens

Kontaktpersoner

Neda Tooloutalaie

Enhetschef

08-555 030 00

Stefan Ungerth

Enhetschef FLSC

Marlene Johansson

Enhetschef