Läs mer

Flygteknik och luftstridssimulering

Verksamheten syftar till att kunna ge en samlad luftoperativ värdering och utveckling där samutnyttjande av andra arenors enheter kan omhändertas. Genom att utnyttja FOIs breda kompetens genomförs studier/värdering av flyg- och vapensystem. Forskning och tillämpad verksamhet bedrivs främst inom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, och robotteknik. Avancerade mjukvarumodeller av vapen utvecklas för användning i både studier och simulatorträning, till exempel i Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC, som drivs av FOI.

 

Tillämpningar av forskningsresultaten sker ofta i multidisciplinär form tillsammans med industriella partners avseende exempelvis utveckling av signaturoptimerade flygplan, krigsreparationer eller haveriutredningar. Resultat används också för simulatorstudier av taktiskt beteende då grundläggande flygprestanda förändras.

 

Experimentell verksamhet bedrivs inom områdena strukturhållfasthet och smarta strukturer med tonvikt på livslängdsrelaterade frågor och certifiering. Mjukvaruutvecklingen inriktas dels mot arkitektur och modeller för realtidssimuleringar och dels mot utveckling av beräkningsverktyg att användas både för studier och djupa tekniska tillämpningar.

 

Bland FOI:s uppdragsgivare finns Försvarsmakten (FM), Försvarets Materielverk (FMV), civila myndigheter samt svensk och europeisk industri. FOI har ett omfattande internationellt forskningssamarbete på flygsidan, t.ex. flygteknisk forskning inom EU:s sjunde ramprogram, GARTEUR, EDA och NATO.

 

Huvudmålen för FOI:s flygverksamhet är att:

  1. Stödja FMs och FMVs behov av teknikstudier
  2. Utföra forskning inom det flygtekniska området:
    1. Med särskilt fokus på avtappning till Gripensystemet
    2. Med nästa generations stridsflygplansystem som långsiktig målbild
  3. Stötta svensk flygindustri
  4. Upprätthålla ett starkt internationellt nätverk innefattande teknikbevakning
  5. Utgöra en industrioberoende nationell myndighetskompetens
  6. Stödja FXM och övriga aktörer vid exportaffärer


Kontaktpersoner

Neda Tooloutalaie

Enhetschef

Stefan Ungerth

Enhetschef FLSC

Marlene Johansson

Enhetschef