Läs mer

Buller

FOI genomför studier av och utvecklar beräkningsmetoder för ljudgenerering och ljudutbredning. Även om buller skiljer sig från flera andra miljöfaktorer genom att inte hota människans eller andra organismers överlevnad, är det den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Jämfört med t.ex. trafikbuller utsätter flyget en betydligt mindre andel av Sveriges befolkning för störningar. Men flygbullret upplevs oftast som mer störande, trots jämförbara ljudnivåer.

Både civil och militär flygtrafik regleras genom fastställda riktvärden för bullernivåer och krav på uppföljning av buller gentemot dessa värden. Trots att förbättrad teknik kontinuerligt minskar buller från nya generationer flygplan har bullerfrågan inte minskat i betydelse över tiden. Den här trenden kan knytas till förtätningen av bebyggelse kring flygplatser och på en allt intensivare flygtrafik.

 

FOI har erfarenhet av att utveckla beräkningsverktyg och genomföra studier av bland annat:

 

  • Själva ljudgenereringen och dess mekanismer, exempelvis. från luftströmmen kring en vinge eller ett landningsställ.
  • Kopplingen mellan av ljud och vibrationer samt transmissionen av ljud och vibrationer in i farkoster, ex.vis motor eller turbulensgenererat buller in till besättning och passagerare i en flygplanskabin
  • Ljudutbredning i atmosfären och dess beroende av väderförhållanden, vind, temperatur mm

 

Att väderförhållanden är en viktig faktor att ta hänsyn till vid beräkningar eller mätningar kan exemplifieras med att ljudnivåer kring en ljudkälla typiskt skiljer 20 dB, beroende på om mottagaren befinner sig i med- eller motvindsriktning relativt källan.

 

Våra beräkningsverktyg är ofta generella i den meningen att de är användbara även för buller som inte genereras från flygplan. Vi deltar också i olika övergripande miljöstudier där buller är en av faktorerna.