Buller

FOI genomför studier av och utvecklar beräkningsmetoder för ljudgenerering och ljudutbredning. Även om buller skiljer sig från flera andra miljöfaktorer genom att inte hota människans eller andra organismers överlevnad, är det den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Jämfört med t.ex. trafikbuller utsätter flyget en betydligt mindre andel av Sveriges befolkning för störningar. Men flygbullret upplevs oftast som mer störande, trots jämförbara ljudnivåer.

 

Både civil och militär flygtrafik regleras genom fastställda riktvärden för bullernivåer och krav på uppföljning av buller gentemot dessa värden. Trots att förbättrad teknik kontinuerligt minskar buller från nya generationer flygplan har bullerfrågan inte minskat i betydelse över tiden. Den här trenden kan knytas till förtätningen av bebyggelse kring flygplatser och på en allt intensivare flygtrafik.

 

FOI har erfarenhet av att utveckla beräkningsverktyg och genomföra studier av bland annat själva ljudgenereringen och dess mekanismer, exempelvis från luftströmmen kring en vinge eller ett landningsställ. Våra beräkningsverktyg är ofta generella i den meningen att de är användbara även för buller som inte genereras från flygplan.