Flygets miljöpåverkan

Att minska flygets miljöpåverkan handlar ofta om komplexa avvägningar mellan olika miljöinsatser. Arbetet vid FOI syftar till att utveckla verktyg och metoder för systemanalys för flygets miljöpåverkan där den totala effekten av förändringar och åtgärder kan uppskattas. Detta skapar en analysförmåga som myndigheter och aktörer inom flygsektorn kan dra nytta av vid värderingen av militära och civila flygsystem.

FOI har en bred kunskap om flygets miljöpåverkan. Vi har tillgång till verktyg för emissionsberäkningar och kan ställa resultaten i relation till hur flyget opererar, klimatpåverkan och de lagar och regler för miljö och klimatrapportering som finns.

 

FOI:s databas med emissioner från turbopropflygplan

FOI administrerar en databas över emissionsindex (EI) för NOx, HC och CO med relaterad bränsleförbrukning för turbopropflygplan. Databasen kompletterar ICAO Engine Emissions Database for Jet Engines. Den är konfidentiell men möjlig att få tillgång till under speciella villkor. Här hittar du mer information om hur du kan få tillgång till databasen över emissionsindex.