Läs mer

Security Culture and Information Technology

Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, genomfördes med finansiering av MSB under perioden juli 2012 till november 2017. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet var att förbättra organisationers möjligheter att hantera sociala aspekter av informationssäkerhet.

Informationssäkerhetskultur är ett relativt nytt område och ett antal studier har genomförts inom SECURIT för att bidra till uppbyggnaden av kunskap inom området. Dessa studier har bland annat resulterat i 32 bidrag till vetenskapliga tidskrifter, konferenser och workshops samt sex stycken vetenskapliga rapporter.

 

Inom forskningsprogrammet SECURIT har4 ett antal forskare studerat sociala faktorer som påverkar organisationers informationssäkerhet. Arbetet har dels bedrivits inom nio stycken forskningsprojekt dels i form av gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteterna har, bland annat, resulterat i

  • antologin Informationssäkerhet och organisationskultur som presenterar och diskuterar resultaten från 13 av de studier som har genomförts inom programmet
  • en nationell enkätstudie om informationssäkerhet
  • en populärvetenskaplig rapport som beskriver SECURIT.

 

SECURIT genomfördes av en tvärvetenskaplig forskargrupp med kompetenser inom bland annat psykologi, filosofi, informatik, statskunskap, informationssäkerhet och kognitionsvetenskap. De forskare som har arbetet inom SECURIT är verksamma vid Chalmers, Göteborgs universitet, FOI, Högskolan Väst, Karlstad universitet, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet.