Läs mer

Informationssäkerhet och organisationskultur – en populärvetenskaplig antologi utifrån forskningsprogrammet SECURIT

Frågor om informationssäkerhet behöver idag hanteras av såväl enskilda individer som inom organisationer och på en mer övergripande samhällsnivå. Det blir också allt tydligare att tekniska lösningar inte alltid räcker till för att lösa problemen. Syftet med antologin Informationssäkerhet och organisationskultur var att på ett populärvetenskapligt sätt ge ett brett perspektiv på organisationskulturers betydelse för informationssäkerheten i olika delar av samhället, baserat på den forskning som bedrivits inom ramen för programmet Security culture and information technology (SECURIT).

Antologi

I antologin medverkar ett tjugotal forskare från olika discipliner, alla verksamma i SECURIT. Forskarna presenterar och diskuterar resultaten av 13 olika studier som genomförts inom ramen för forskningsprogrammet. De flesta kapitlen presenterar empiriska studier, där forskarna alltså baserar sina resultat på observationer av verkligheten.

 

Boken är indelad i fyra delar, där de första tre innehåller kapitel som resonerar om informationssäkerhetskultur dels utifrån breda samhällsperspektiv, dels på en mer verksamhetsnära nivå. Den fjärde delen innehåller kritisk reflektion kring ett antal centrala begrepp och förutsättningar för informationssäkerhetsarbete.

 

Genom det mångfacetterade anslaget belyser antologin fenomenet informationssäkerhet ur många olika perspektiv. Förhoppningen är att detta ska bidra till att fördjupa läsarens förståelse för fenomenet såväl i ett organisatoriskt som i ett bredare samhälleligt sammanhang. Antologin avser göra resultaten från SECURIT-programmet tillgängliga och tillämpbara för personer som är praktiskt verksamma med att utveckla informationssäkerhet i olika typer av organisationer. Boken är även avsedd att kunna användas som introduktion till ämnet för forskare och för studenter i grundutbildning.

 

Publikationer

Informationssäkerhet och organisationskultur. Hallberg J, Johansson P, Karlsson F, Lundberg F, Lundgren B, & Törner M. (Red.). Studentlitteraturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2017.

 

Hallberg J. Förord.

 

Törner M. Inledning och förklaring av några centrala begrepp.

 

Karlsson M, Karlsson F, Åström J. Organisationskulturens påverkan på informationssäkerhetsarbetet.

 

Pousette A, Törner M. Kunskap om informationssäkerhetsklimat ger verktyg för förändring.

 

Frostenson M, Hedström K, Helin S, Karlsson F, Kolkowska E, Prenkert F. Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten.

 

Landgren B. Informationssäkerhet vid hantering av samhällsstörningar.

 

Johansson P, Hellberg S. Att värna personlig integritet – en förutsättning för att nå målen med eHälsa.

 

Berndtsson J, Johansson P. Visselblåsning och meddelarfrihet – en förutsättning för informationssäkerhetsarbete?

 

Törner M, Skyvell-Nilsson M, Pousette A. Värdekonflikter och problemlösning i sjukvårdens informationshantering.

 

Hedström K, Karlsson M, Kolkowska E. Utveckling av praktikanpassad informationssäkerhetspolicy.

 

Sommestad T, Hallberg J, Karlzén H. Varför följer användarna inte bestämmelserna?

 

Törner M. Regler, regelföljande och informationssäkerhet.

 

Andersson A, Karlsson F, Hedström K. Konfliktfylld kultur vid framtagande av informationssäkerhetsstandarder.

 

Lundgren B. Vad är säker information?