Start

NCS3

NCS3 - Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet

Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3) är ett kompetenscentrum med uppdraget att bygga upp och sprida medvetenhet, kunskap och erfarenhet om cybersäkerhetsaspekter inom industriella informations- och styrsystem. Centrumet är ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Verksamheten vid NCS3 syftar till att minska de risker som nyttjandet av industriella informations- och styrsystem medför för det moderna samhället, speciellt med avseende på avsiktlig störning. Inom NCS3 sker forskning, utbildning och övningar för myndigheter och företag som äger och/eller arbetar med samhällsviktig verksamhet där industriella informations- och styrsystem ingår.

 

NCS3 tillkom 2008 men FOI:s och MSB:s arbete inom området har pågått sedan 1990-talet.

 

Bild över CRATE City

CRATE City