Start

Demonstratorer

Demonstratorer är utrustning som på ett pedagogiskt sätt används för att illustrera en risk eller en sårbarhet. De används ofta vid NCS3:s demonstrationer, föreläsningar och utbildningar.

Demonstratorernas syfte är att ge en ökad förståelse för hur industriella informations- och styrsystem används samt att visa på kopplingen mellan IT-system och fysiska processer. En demonstrator består generellt sett av en fysisk modell inklusive styrelektronik, en virtuell IT-miljö samt en tillhörande presentation. Tillsammans används dessa för att beskriva ett scenario som på ett tydligt sätt visar hur ett IT-angrepp kan genomföras mot industriella informations- och styrsystem och vilka konsekvenser det kan få. På denna sida kan du läsa mer om NCS3:s nuvarande demonstratorer

 

Den fysiska modellen beskriver en process eller en verksamhet i en realistisk kontext och har som främsta syfte att på ett enkelt sätt höja betraktarens förståelse för problematiken. I den fysiska modellen finns det elektroniska komponenter vilka kontrolleras av industriella informations- och styrsystem. Modellen utgör en förenkling av verkligheten vilket innebär att de elektroniska komponenterna primärt styr ljud eller ljus istället för en motor eller en kemikaliedosering. Det minskar komplexiteten men principerna är desamma som i de verkliga installationerna.

 

Oftast finns det också en specifik IT-miljö som har byggts upp för att likna IT-miljön som omger respektive industriella informations- och styrsystem. Dessa miljöer byggs primärt upp i den tekniska infrastrukturen CRATE, där virtualisering används för att göra dem mer flexibla och mindre administrativt betungande. Det är möjligt att antingen fjärransluta mot CRATE eller att placera de virtuella datorerna på bärbara datorer för att göra IT-miljön mobil.

 

Syftet med IT-miljön är att påvisa hur en IT-baserad incident kan påverka processer som kontrolleras av de industriella informations- och styrsystemen samt att påvisa hur dessa kan förhindras.