Krisberedskap och civilt försvar

FOI arbetar med frågor som rör krisberedskap och samhällets säkerhet utifrån många olika perspektiv och stödjer en mängd av samhällets aktörer i deras arbete. Vi är vana vid att arbeta nära våra uppdragsgivare, och vi genomför alltid vårt arbete utifrån en gedigen metod- och sakkunskap och med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vår bas är verksamhetsnära analys- och beslutsstöd, vår unika förmåga att formulera och behandla komplexa problem, samt förmågan att skapa användbara resultat och samhällsnytta.

I vårt arbete bidrar vi till inriktning, utformning och uppföljning av krisberedskapen lokalt, regionalt, nationellt och även på EU-nivå. Vi analyserar hot, risker och sårbarheter i relation till samhällets säkerhet, och bedömer konsekvenser för samhället och behov av åtgärder för att utveckla förmågan att förebygga och hantera.

 

Vi har erfarenhet av att arbeta med samhällsviktig verksamhet, informationssäkerhet, utveckling och uppföljning av övningar, klimatrelaterade utmaningar, terrorhot, risk- och sårbarhetsanalyser och försörjningsfrågor så som livsmedelsförsörjning och energi och mycket mera.

 

Vi är duktiga på att leda kunskapsprocesser och utvecklingsarbete. Vi utvecklar vår kompetens genom studier för och som direktstöd hos vår uppdragsgivare och genom forskningsprojekt som finansieras av svenska och internationella forskningsfinansiärer.

 

Våra arbetsmetoder

Verksamheter inom offentlig sektor befinner sig i en komplex miljö som i en snabbt föränderlig värld ska möta olika intressenters motstridiga krav och förväntningar. Det kan då vara svårt att reflektera över olika perspektiv och tänka långsiktigt. Problemet är sällan att kunskap saknas. Mer vanligt saknas överblick, helhetssyn och ett gemensamt språk för att beskriva utmaningar och lösningar.

 

Med hjälp av FOI kan den kunskap som finns i uppdragsgivarens organisation tillgängliggöras i form av beslutsunderlag och rekommendationer, exempelvis förslag till strategier eller andra åtgärder. FOI erbjuder stöd i form av en iterativ kunskapsprocess som utförs tillsammans med uppdragsgivarens egna sakkunniga. Genom att arbetet utförs i tillsammans med uppdragsgivaren stannar kunskapen kvar i organisationen. Vi väljer lämplig metod utifrån behov så att resultaten blir spårbara, exempelvis morfologisk analys, systemanalys, intervjuer, scenariometodik eller strukturerad brainstorming.

Kontaktperson

Karin Mossberg Sonnek

Enhetschef

08-5550 37 94