Start

Introduktionsläsning: Civilt försvar

Nedan följer en lista rapporter som syftar till att tjäna som introduktion för en läsare som vill lära sig mer om civilt försvar.

 

Det civila försvarets utgångspunkt i krisberedskapen (2017)länk till annan webbplats

Denna studie analyserar förutsättningarna att bygga det civila försvaret på krisberedskapen

utifrån tre perspektiv, nämligen i) att bygga på krisberedskapens materiella och personella

resurser, ii) att bygga på krisberedskapens ansvarsförhållanden och roller samt iii) att utgå

från krisberedskapens planeringsprocesser. En slutsats är att det finns goda sådana

förutsättningar, men att den typ av hot som det civila försvaret ska möta gör att det inte

kommer att vara tillräckligt. (FOI-R--4431--SE)

 

Bengt Johansson, Kristoffer Darin Mattsson, Eva Mittermaier, Niklas Rossbach

Första hjälpen i civilt försvar (2015)länk till annan webbplats

Rapporten innehåller en sammanställning av kunskap om vad civilt försvar är,

vad som antas påverka utvecklingen av att nytt civilt försvar samt kunskap om

förutsättningarna för att bedriva civilt försvar om det skulle bli krig idag. (FOI MEMO 5551)

 

Anders Norén

Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar (2014)länk till annan webbplats

Studien är en utveckling av de typfall som presenterades i Civilt försvar – en förstudie

och syftar till att utgöra grund och verktyg till metodstöd för aktörer inom civilt försvar

och bör ge aktörer ökad förståelse för förutsättningar vid en hotutveckling som leder till

beredskapshöjning. (FOI MEMO 5089)

 

Fredrik Lindgren

Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik (2018)länk till annan webbplats

Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och

händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB, se

Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar (2014). Nu har dessa kompletterats

med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik

med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära

maktmedel används. (FOI MEMO 6338)

 

Daniel Jonsson