Läs mer

Energi

FOI analyserar energisystem med inriktning mot försörjningstrygghet, säkerhetspolitik och klimataspekter.

Den globala energiförsörjningen står inför förändringar. Det handlar om ambitionen att minska klimatpåverkan men också om strävan efter trygg energiförsörjning och internationell flödessäkerhet. Ökad efterfrågan på energi i bl.a. Kina, Indien, Mellanöstern och Afrika medför förändrade handelsflöden. De förnybara energislagen ökar i betydelse, liksom den okonventionella olje- och gasutvinningen. Det pågår också en intensiv energiteknikutveckling samt implementering av ambitiösa program för en effektivare energianvändning, t.ex. inom EU.

 

FOI arbetar med såväl omvärldsanalys inom energiområdet på global nivå som med enskilda aktörers försörjningstrygghet. Analyserna berör såväl dagens förhållanden som den framtida utvecklingen av energisystemet. I de framtidsinriktade studierna intresserar vi oss bland annat för energifrågans säkerhetspolitiska dimensioner (t.ex. energi som maktmedel), svensk och europeisk försörjningstrygghet och krisberedskap samt kopplingen mellan klimatpolitik och energisäkerhet. Även i de geografiskt avgränsade säkerhetsanalyser som FOI årligen genomför på uppdrag av regeringen ingår energi som en faktor.

 

Forskningsprojekt och analyser inom området har genomförts på uppdrag av bl.a. Energimyndigheten, Försvarsmakten, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningsområdet har tydliga kopplingar till krisberedskapssystemetlänk till annan webbplats som det fungerar under fredstida förhållanden men också det civila försvaret som aktiveras vid höjd beredskap. Till Försvarsmakten ger vi stöd vad gäller totalförsvarsfrågor, Försvarsmaktens el- och drivmedelsförsörjning samt omvärldsanalyser som berör framtida säkerhetspolitiska förhållanden och Försvarsmaktens strategiska inriktning. Bland våra samarbetspartners finns bland andra Lunds universitet, KTH och Stockholm Environment Institute (SEI).

 

Vårt arbete spänner från metod- och begreppsutveckling, säkerhetspolitiska analyser, samt översikter och synteser av befintlig kunskap om olika delar av energisystemet och energipolitiken. Scenarier är ett verktyg som används på olika sätt för att bl.a. analysera den framtida energiutvecklingen samt hur de internationella relationerna kan komma att förändras. Risk- och sårbarhetsanalyser är ett annat verktyg.

 

Under de senaste åren har vi genomfört studier med fokus på bl.a. amerikansk skiffergas, energifattigdom och offentligt agerande, konflikter och synergier mellan klimatpolitik och energisäkerhet, teoriutveckling kring energins roll i internationella relationer och konflikter, energins roll i Ukrainakrisen, samt energiförsörjning och förmågebedömning, se publikationer.

 

Pågående aktiviteter inom energiområdet:

 

  • Oljekrishantering med fokus på förbrukningsdämpande åtgärder (forskning för Energimyndigheten)
  • Försvarsmaktens elförsörjningstrygghet (direktstöd till Försvarsmakten)
  • Rysk energipolitik (forskning och analysstöd för regeringens behov)
  • Energiförsörjning inom civilt försvar