Energi

FOI analyserar energisystem med inriktning mot försörjningstrygghet, säkerhetspolitik och klimataspekter.

Inom energiområdet arbetar FOI med såväl omvärldsanalys på internationell nivå som med enskilda aktörers försörjningstrygghet. Analyserna berör såväl dagens förhållanden som den framtida utvecklingen av energisystemet. I de framtidsinriktade studierna intresserar vi oss bland annat för energifrågans säkerhetspolitiska dimensioner (t.ex. energi som maktmedel), svensk och europeisk försörjningstrygghet och krisberedskap samt kopplingen mellan klimatpolitik och energisäkerhet. Även i de säkerhetspolitiska analyser som FOI årligen genomför på uppdrag av regeringen ingår energi som en faktor, t.ex. analyser av rysk energipolitik.

 

Forskningsprojekt och analyser inom området har genomförts på uppdrag av bl.a. Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningsområdet har tydliga kopplingar till krisberedskapssystemet som det fungerar under fredstida förhållanden men också det civila försvaret som aktiveras vid höjd beredskap. Till Energimyndigheten och Försvarsmakten ger vi kontinuerligt stöd vad gäller totalförsvarsfrågor. Bland våra samarbetspartners finns bland andra Lunds universitet, KTH och Stockholm Environment Institute (SEI).

 

Vårt arbete spänner från metod- och begreppsutveckling, säkerhetspolitiska analyser, samt översikter och synteser av befintlig kunskap om olika delar av energisystemet och energipolitiken. Scenarier är ett verktyg som används på olika sätt för att analysera bl.a. den framtida energiutvecklingen, hur internationella relationer kan förändras samt hotbilder mot energiförsörjningen. Risk- och sårbarhetsanalyser är ett annat verktyg.

 

Senaste publikationerna:

 

Nedan finner du ett urval av rapporter som FOI:s arbete under de senaste åren resulterat i. Äldre rapporter och vetenskapliga artiklar finns i separat publikationslista.

 

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

 

Litteraturstudie framtidens elförsörjning

Litteraturstudie om framtidens elförsörjning och elberedskaplänk till annan webbplats (2018)

FOI-R--4565--SE

 

Ester Veibäck, Christoffer Wedebrand

egwgew

Scenariobaserad planering för civilt försvar inom energiområdetlänk till annan webbplats (2017)

FOI-R--4356--SE

 

Daniel Jonsson, Bengt Johansson, Fredrik Lindgren, Ester Veibäck, Maria Bergstrand