Kontrollrum och ledningsplatser

FOI forskar och utvecklar kontrollrum och ledningsplatser för att kunna stödja framtidens ökande krav på samverkan och ledning. FOIs forskningskompetens kan beakta såväl den enskilda operatörens förmågeprofil och teknikbehov, operatörsplatser och team-frågor. Vidare arbetar FOI med risk- och sårbarhetsanalyser i anknytning till strategiska beslut rörande placering och dimensionering av exempelvis samverkanscentraler. FOI kan ge ett helhetsperspektiv på ledning av dynamiska miljöer.

FOI arbetar med olika typer av ledningsplatser och kontrollrum, exempelvis ledningsplatser för räddnings- och krishanteringsinsatser, bevakningscentraler, samt flyg- och driftledningscentraler.

FOI tillämpar en tvärvetenskaplig ansats för att hantera de komplexa frågorna kring samspel mellan människa, teknik och organisation som kännetecknar dagens kontrollrum och ledningsplatser.

FOI besitter kompetens och erfarenheter, från metod- och modellutveckling till sakkompetenser inom såväl människa-system-interaktion, teknikutveckling som hot/risk- och sårbarhetsanalyser.

Delområden:

 

 • Människa-system-interaktion, human factors och komplexitet, samt improvisation.
 • Simuleringsbaserad analys och värdering av lednings- och samverkansförmågor i ledningsmiljöer.
 • Risk- och incidentanalys från säkerhetsperspektiv.
 • Utformning av ledningsplatser inklusive:
  • lednings-/arbetsmetod (t.ex. flexibla organisationer, planering och överlämning),
  • fysisk utformning (t.ex. antal rum samt rummens utformning och funktion),
  • tekniska hjälpmedel (t.ex. beslutsstödsystem, presentationsytor),
  • arbetsmiljö och ergonomi,
  • hantering av sekretess,
  • skalskydd, samt
  • förändringshantering.
 • Fysisk skydd (t.ex. värdering och dimensionering).
 • Hot-/risk och sårbarhetsanalys (t.ex. hotbildsbeskrivning, scenarier, åtgärdsstrategier).
 • Ekonomisk värdering kopplat till risk och åtgärdsanalyser.

 

FOI erbjuder i inom detta område:

 

 • FoU-projekt (t.ex. utformning av operatörsplatser, konceptutveckling, beslutsstödsystem, datafusion)
 • Studier och utvärderingar (t.ex. ergonomiska utvärderingar, stöd vid tillsyn, internationella studier)
 • Direktstöd (t.ex. behovsanalys, kravhantering, användarcentrerad design, risk- och sårbarhetsanalyser, helhetsbedömningar)

 

Exempel på våra uppdragsgivare inom området är Strålsäkerhetsmyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Stockholms stad.