Sociala medier kan användas som kommunikationskanal vid en kris 

Sociala medier kan användas som kommunikationskanal vid en kris

Kriskommunikation och sociala medier

FOI har i ett flertal projekt studerat användning av sociala medier vid kriskommunikation. Frågeställningarna handlar om möjligheter och utmaningar med användning av sociala medier, dels ur ett organisations-/myndighetsperspektiv, dels ur ett medborgarperspektiv. Sociala medier kan vara ett medel för att nå ut med ett budskap under en pågående kris, men de kan också vara en rik källa till information inför de aktiviteter som planeras i relation till krisen.

Utgångspunkter för arbete med/om sociala medier och kriskommunikation är:

 

  • flervetenskapligt perspektiv på kommunikationsmöjligheter
  • tekniska lösningar
  • organisatoriska frågor
  • mänskligt beteende på sociala medier i samband med kris

 

FOI besitter kompetens inom och har erfarenheter från praktiska tillämpningar, omvärldsstudier, teknik för inhämtning och analys av webbdata, samt analyser inom såväl människa-system-interaktion som kriskommunikation. Vidare besitter FOI kunskap och kompetens om mänskligt beteende generellt men framför allt hur mänskligt beteende yttrar sig på sociala medier, vilket är en viktig beståndsdel att ta hänsyn till vid utveckling av framtidens system för kriskommunikation och varning. Det krävs en bred portfölj av metoder för att undersöka detta, exempelvis fältstudier både i den virtuella och den fysiska världen, studier av krissituation och kriskommunikation i simulerade miljöer, samt intervjuer. Det flervetenskapliga arbetssättet ger en grund för att anpassa metoderna efter domänen och forskningsfrågan.

 

De tekniska lösningar som undersöks/utvecklas syftar till att uppnå ökad medvetenhet avseende allmänhetens uppfattningar, känsloyttringar och kunskap vid kris utifrån vad som skrivs på sociala medier. Den uppnådda situationsmedvetenheten kan sedan användas av en krisledning för att t.ex. nå ut med alternativa krismeddelanden eller för att använda andra mer effektiva kommunikationskanaler. För att kunna åstadkomma detta krävs flera tekniker som innefattar datainhämtning, analys av naturligt språk och statistisk analys. FOI är specialiserade på att anpassa denna teknik till kriskommunikationsdomänen.

 

Inom organisationsutveckling arbetar FOI bl.a. med utveckling och stöd avseende hur sociala medier kan/bör användas av myndigheter i samband med kris. Detta innefattar exempelvis utvärdering av kriskommunikationsförmåga via sociala medier baserat på verkliga händelser och/eller övningar, eller utveckling och validering av kommunikationsstrategier för sociala medier genom serier av övningar. FOI nyttjar i detta sammanhang sin kunskap och erfarenheter från andra kunskapsområden och tillämpningar såsom ledning och kommunikation, träning och övningar, utvärdering, samt förmågeutveckling.

 

Exempel på våra uppdragsgivare inom området är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Europeiska kommissionen.