Robust radiokommunikation vid rökdykarinsatser är en säkerhetskritisk funktion 

Robust radiokommunikation vid rökdykarinsatser är en säkerhetskritisk funktion

Robusta kommunikationsplattformar och sambandssystem

FOI forskar kring robusta kommunikationsplattformar och sambandssystem. FOI har unik kunskap och erfarenheter inom utveckling och värdering av robusta kommunikationsplattformar och sambandssystem. FOI har stor erfarenhet av både civila och militära tillämpningar via regelbundna expertstödsuppdrag inom området.

FOI tillämpar ett tvärvetenskapligt arbetssätt och använder sig av en bred portfölj av metoder, exempelvis fältstudier och försök, simuleringar, användarcentrerad utveckling, m.m. FOI använder ett helhetsperspektiv i sitt arbete där hänsyn tas till det komplexa samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) som sker i samband med att kommunikationsplattformar och sambandssystem används i dynamiska situationer såsom olyckor, kriser och allvarliga störningar i samhällsfunktioner.

 

FOI har kompetens för:

 

 • hur man kan öka robustheten och tillförlitligheten hos olika kommunikations- och sambandslösningar samt vilken sårbarhet olika lösningar – inklusive navigerings- och positioneringssystem – har mot olika former av radiostörningar (både avsiktliga och oavsiktliga)
 • hur radiostörningar från egna system, s.k. telekonflikter, skall förebyggas eller hanteras om de uppstått
 • tekniklösningar för avbrottsfri kommunikation i enskilda system och större radionät.
 • hur man åstadkommer en effektiv kontinuitetshantering vid störningar ur ett MTO-perspektiv
 • utformning av skalbara och flexibla kommunikationsplattformar och sambandssystem för olika typer av lednings- och samverkansorganisationer
 • värdering och dimensionering av kommunikationsplattformar och sambandssystem för olika typer av operativa insatser och ledningsansatser

 

FOI har laboratorie- och simulerings miljöer för bland annat:

 

 • Mätning av radiostörningar i specifika miljöer
 • Beräkning av radiotäckning i olika miljöer och terrängtyper
 • Värdering av olika robusthetshöjande åtgärder (radiosystem, radionätslösningar, mobilt beslutstöd och ledningsplattformar)
 • Utvärdering av frågor kopplat till användning av kommunikationsplattformar och sambandssystem under extrem fysisk och kognitiv belastning
 • Provning och utvärdering av GPS-mottagares tålighet mot radiostörningar
 • Prov och utvärdering av nya lösningar för inomhuspositionering av personal

 

FOI samarbetar bland annat med Post-och telestyrelsen, MSB:s Rakelenhet, FMV, Försvarsmakten och Södertörns brandförsvarsförbund. Exempel på våra uppdragsgivare är Vinnova, FMV, Europeiska kommissionen och näringslivet.