Start

Livsmedelsförsörjning

FOI analyserar område Livsmedelsförsörjning. Vårt arbete spänner från hot mot primärproduktionen, via krisberedskap i försörjningskedjans olika led, till konsumenternas tillgänglighet till livsmedel.

Dagens system för livsmedelsförsörjning är komplext och mångfacetterat. Livsmedelsflödet från råvara till färdig mat hos konsumenten innehåller ofta många olika steg, många aktörer är inblandade och utrikeshandeln är omfattande och betydelsefull. För att producera och distribuera livsmedel i den moderna livsmedelskedjan krävs en ständig tillförsel av insatsvaror och andra produktionsfaktorer. Dessutom krävs det att en mängd tekniska system fungerar och att människor kan utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt och i rätt tid. I likhet med andra komplexa system så finns det svaga punkter i livsmedelskedjan som kan störas eller slås ut och därmed orsaka avbrott och andra problem i flödet av livsmedel.

 

Genom åren har olika medel använts för att uppnå en god livsmedelsberedskap. Efter att beredskapsplaneringen avskaffades i mitten av 1990-talet genomfördes under många år inte några regelbundna och systematiska studier av risker och sårbarheter i livsmedelsförsörjningen i ett krisperspektiv. Sedan beredskapsförordningen (SFS 1993:242) upphävdes den 1 juli 2002 har det inte heller inte funnits någon myndighet med ett utpekat ansvar för funktionen livsmedelsförsörjning. Trender som en ökad globalisering, centralisering och effektivisering av verksamheter i försörjningskedjan har samtidigt skapat nya förutsättningarna för hur livsmedelsförsörjningen till konsumenterna skall tryggas i händelse av störningar.

 

I och med att Livsmedelsverket, från den 1 januari 2010, ansvarar för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen har ansvarsfrågan delvis förändrats (förordning 2009:1426 med instruktion för Livsmedelsverket).

 

Uppdrag och studier

 

FOI har genomfört en rad uppdrag inom området livsmedelsförsörjning. På senare tid i huvudsak som ett stöd till Livsmedelsverkets arbete inom ramen för ansvaret för nationell samordning när det gäller kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen. Uppdrag inom livsmedelsförsörjning har även genomförts gentemot andra uppdragsgivare som exempelvis Jordbruksverket och MSB.

 

Uppdragen har exempelvis behandlat kommunernas krishantering i händelse av livsmedelsbrist och deras förutsättningar att bedriva krisberedskapsarbete inom livsmedelsförsörjning. Likaså har offentliga och privata aktörer i försörjningskedjans olika led getts möjlighet att träffas och utifrån olika scenarier gå igenom påverkan på den egna organisationen, samhället i stort och tänkbara åtgärder. FOI har också mer specifikt studerat hot mot livsmedelsförsörjningen, exempelvis antagonistiska hot i foderkedjan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med uppdragsgivaren, ofta scenariobaserat och i workshopform.

 

FOI har också genomfört studier som behandlar andra länders agerade i försörjningsfrågor som berör livsmedel samt EU:s roll och möjligheter att bistå vid en livsmedelsbrist.

 

De studier vi har åtagit oss inom området livsmedelsförsörjning spänner sammanfattningsvis från hot mot primärproduktionen, via krisberedskap i försörjningskedjans olika led, till konsumenternas tillgänglighet till livsmedel. Identifiering av speciellt sårbara konsumentgrupper utgör här en viktig aspekt av tillgängligheten, något som också behandlats i flera studier. Genom uppdragen har FOI fått en god kännedom om de aktörer som förser olika konsumentgrupper med livsmedel, deras arbete med försörjningsfrågor och risker och sårbarheter inom livsmedelsförsörjningen.