Läs mer

Klimat

FOI analyserar hot, risker och sårbarheter som påverkar vårt samhälle. Den pågående klimatförändringen utgör ett av hoten mot vårt samhälle och anpassningen till ett föränderligt klimat är därför nödvändig på alla nivåer i samhället. FOI tar fram verktyg och sakkunskap för en lyckad klimatanpassning.

FOI hjälper samhället att anpassa sig till ett föränderligt klimat genom att utveckla metoder och verktyg och genom att bedriva forskning i syfte att förstå anpassningens villkor både i Sverige och utomlands. Vårt fokus ligger på att arbeta i nära samverkan med intressenter som t.ex. svenska kommuner och länsstyrelser för att försäkra oss om att de resultat vi producerar är användbara.

 

Klimatförändringar och krisberedskap

När klimatet förändras kommer extrema väderhändelser att inträffa oftare och med en högre intensitet. Det kommer att ställa allt större krav på samhällets förmåga att kunna förebygga allvarliga konsekvenser och på att kunna hantera kriser. Direkta och indirekta effekter får redan idag konsekvenser för bl.a. kritisk infrastruktur, krisberedskapssystemet och i andra befintliga strukturer och system i samhället. FOI har tagit fram scenarier som beskriver extrema väderhändelser, exempelvis en värmebölja och ett kraftigt skyfall, som har använts i övningar och analyser på såväl nationell, regional och lokal nivå för att bättre förstå vilka konsekvenser väderhändelserna kan få för samhället. FOI har också tagit fram en vägledning för hur man kan analysera extrema väderhändelser inom ramen för de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna.

 

Påverkan av värmeböljor på samhällsviktiga verksamheter

Värmeböljor blir allt vanligare, både globalt och i Sverige, och de kommer att bli både kraftigare och mer långvariga. FOI har studerat effekterna av värmeböljor inom ett flertal viktiga samhällsfunktioner, som dricksvattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter, skydd och säkerhet samt elförsörjning. Konsekvenserna har delvis baserats på ett scenario som utvecklades så att det relativt sett avviker lika mycket från det normala som den omfattande värmeböljan i södra Europa gjorde 2003. Utöver de nämnda studierna har FOI utvecklat en kunskapsöversikt för kommuner med faktablad och rekommendationer för hur man inom kommunen kan agera före, under och efter en värmebölja. Läs mer på MSB:s hemsida.länk till annan webbplats

 

Metoder och verktyg som underlättar beslut om klimatanpassning

Det finns ett stort behov av stöd i beslutsprocesser för att kunna ta hänsyn till klimatförändringarna. FOI ledde under 2007-2012 forskningsprogrammet Climatools som utvecklade metoder och verktyg för att underlätta klimatanpassning på lokal nivå. Exempel på sådana verktyg är att använda socio-ekonomiska scenarier som beslutsstöd, att integrera väderhändelser i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, att utveckla lokala eller regionala klimateffektprofiler och att höja beredskapen för värmeböljor i Sverige. Idag deltar FOI iforskningsprogrammet Robusta beslutlänk till annan webbplats leds av KTH och syftar till att testa och utvärdera robusta beslutsstödsmetoder tillsammans med myndigheter och företag.