Start

Operationsanalys

Operationsanalytisk verksamhet vid FOI utförs till stor dela av medarbetare som är placerade på olika militära staber där de ger stöd till beslutsunderlag.

Begreppet operationsanalys (OA) har myntats efter det engelskspråkiga begreppet operational research (OR) som avsåg verksamhet hos de västallierade strax före och under andra världskriget. Inriktningen då låg på forskningsmässig kvantitativ analys av militära operationer i syfte att förbättra dem, exempelvis konvojformationer och radarkedjor.

 

Den militära tillämpningen av OR har allt sedan andra världskrigets slut kommit att ha mer innehåll av analysstöd till olika former av militär planering, anskaffning och försvarsmaktsutveckling snarare än snabba förbättringar av pågående operationer. Operationsanalytiskt stöd till pågående operationer och operativa staber är dock ett område som har upplevt en stark renässans alltsedan 1990-talet, inte minst tack vare brittisk verksamhet på området.

 

Vid FOI ses operationsanalys som en analysverksamhet som definieras både genom sitt tillämpningsområde och sin metoduppsättning, den senare vald för att passa problemen. Några särdrag för OA-verksamheten är:

 

  • OA är analysverksamhet, och finns därför till för att vara relevant i beslutssammanhang
  • OA kommer framför allt till användning när problemen är komplexa
  • Inom OA-området finns behov av såväl problemförståelse inom aktuellt sakområde, som metodkunskaper
  • Metodarsenalen inom försvarsinriktad OA innehåller såväl inslag från generell operational research/management science som mer försvarsspecifika inslag.
  • OA bör kunskapsmässigt ses som ett mångvetenskapligt område, som delvis överlappar med ett antal andra kunskaps- och ämnesområden.

 

En stor del av den operationsanalytiska verksamheten vid FOI genomförs av operationsanalytiska grupper placerade på olika militära staber där de ger stöd till framtagande av beslutsunderlag i allt från långsiktig strategisk inriktning av Försvarsmakten till tidskritiska behov genererade av dagens insatser.