Spel

I mer än 60 år har FOI och dess föregångare FOA stött Försvarsmakten med spelverksamhet med fokus på stöd till analyser, studier och planering. Idag stödjer FOI även andra organisationer, som exempelvis Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i att genomföra spel.

Vad innebär då metoden spel? Till att börja med så avser vi i detta sammanhang inte spelteori (jfr ”Game theory”) utan spel (jfr ”game”) och krigsspel (jfr ”wargame”). Vid FOI används spel och krigsspel främst som en metod för att analysera problem där flera expertområden berörs samtidigt och där utfallen inom dessa olika områden påverkar varandra. Vanligen genomförs spelen som målinriktade strukturerade diskussioner mellan speldeltagare (experter), i en eller flera spelgrupper, utifrån ett scenario och under ledning av en diskussionsledare. Andra vanliga syften med spel är spel för nöje, övning och utbildning.

 

FOI stödjer Försvarsmaktens spelverksamhet vad gäller planering på kort och upp till 20-30 års sikt, utveckling av förband och system, taktik- och teknikutveckling samt översyn och förändringar av Försvarsmaktens fredsorganisation med dess processer och arbetssätt.