Läs mer

Experter

Experter som är verksamma inom projektet för atlantisk säkerhet och europeisk krishantering:

Eva Hagström Frisell, Fil. mag. från Uppsala universitet, projektledare för ASEK.
Eva arbetar som förste analytiker med inriktning mot EU och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).
Ämnesområden: EU, GSFP, internationella insatser, krisberedskap, Afrikas horn, inter-organisatorisk samverkan EU-AU-FN, relationerna EU-Ryssland.

 

Anna Sundberg, Fil. kand. i franska resp. statsvetenskap från Stockholms universitet, vice projektledare för ASEK.
Anna är förste forskare med inriktning mot EU och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Hon har särskilt fokus på enskilda EU-medlemsstaters försvars- och utrikespolitik. Ämnesområden: EU, GSFP, Frankrike, Storbritannien, Polen och Spanien.

 

Anna Forsström, Pol. mag. från Uppsala universitet.
Anna Forsström är analytiker med särskild inriktning mot EU/GSFP och civilskydd samt länken mellan de olika dimensionerna.
Ämnesområden: EU, GSFP, Lissabonfördragets effekter på GUSP/GSFP, civilskydd, allomfattande ansats, Tyskland, Polen, Frankrike, Storbritannien.

 

Madelene Lindström, Pol.mag. från Uppsala universitet.
Madelene arbetar som analytiker med särskilt inriktning mot EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Madelene arbetar även med nordiska försvars- och säkerhetsfrågor.
Ämnesområden: EU, GSFP, NATO, Tyskland, Danmark, Libyen/OUP, Sveriges ordförandeskap i EU, EU:s krisberedskapssamarbete (skydd av kritisk infrastruktur, konsulärt krisberedskapssamarbete).

 

Fredrik Lindvall, Pol. mag. från Uppsala universitet.
Fredrik är forskningsledare och projektledare vid FOI. Fredrik är även reservmajor i Flygvapnet.
Ämnesområden: NATO, amerikansk försvarspolitik, flygoperationer, kärnvapen och nedrustning, militär strategi, underrättelseanalys, samhällssäkerhet, strategiskt beslutfattande och framtidsstudier.

 

Tomas Malmlöf
Statsvetare och expert på nordisk och baltisk försvarspolitik. Därtill har Tomas arbetat med samhällsplaneringsfrågor i ett brett perspektiv och har varit platsansvarig för det svenska näringslivskontoret i Murmansk.

 

Johan Nordberg
Johan är praktikant inom ASEK-projektet. Praktiken är ett led i hans masterutbildning i statsvetenskap vid Uppsala Universitet. I projektet arbetar han främst med frågor som rör EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

 

Fredrik Westerlund, Fil.kand i juridik resp. statsvetenskap från Uppsala universitet.
Fredrik är förste forskare med inriktning på Ryssland och säkerhetspolitik samt underrättelsefrågor. Inom ASEK-projektet arbetar han med kärnvapenfrågor och rustningskontroll.

 

Mike Winnerstig, Fil. dr. och fil.lic. i statsvetenskap från Stockholms universitet.
Mike studerar sedan många år tillbaka amerikansk utrikes- och försvarspolitik, NATO samt EU:s militära krishanteringsförmåga. Han arbetar även med nordiska säkerhets- och försvarsfrågor.

 

Kristina Zetterlund, Master of International Affairs från Columbia University.
Kristina är Förste Analytiker som tittar brett på internationell säkerhetspolitik och krishantering. Inom ASEK-projektet har hon arbetat med frågor kopplade till Nato, USA och EU.
Ämnesområden: Nato, EU, USA, internationella insatser.

 

Teresa Åhman, Pol.mag. från Uppsala universitet och Södertörns högskola.
Teresa är analytiker med fokus på europeisk säkerhet och krishantering samt internationella insatser.
Ämnesområden: EU, Lissabonfördraget, bilateralt och regionalt försvarssamarbete i Europa, Operation Atalanta, Sveriges insatser i Afghanistan, EU:s system för kris- och katastrofhantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) internationella insatser.