FN-trupp i Kongo

Fredsfrämjande insatser

FOI har unik kunskap inom området fredsfrämjande insatser. Från att under lång tid primärt ha bistått Försvarsmakten och Försvarsdepartementet med forskning och direkstöd inom området arbetar nu FOI med flera civila och militära uppdragsgivare för att stärka Sveriges bidrag till fredsfrämjande insatser.

Fredsfrämjande insatser är en del av det svenska försvarets uppgifter. Den internationella miljön ställer särskilda krav på vår förmåga. Säkerhet och utveckling ses nu som nära sammankopplade. De fredsfrämjande insatserna blir allt bredare till sin karaktär och vikten av samverkan mellan civila och militära aktörer är tydlig. FOI har både civil och militär expertis, vilket ger goda förutsättningar för forskning inom området.

 

FOI arbetar med ett brett urval av frågor och områden avseende fredsfrämjande insatser. Den enhet som arbetar inom området representerar flera olika discipliner och studerar bland annat följande områden:

 

  • internationella och multifunktionella insatser
  • civil-militär samverkan
  • internationella och regionala aktörers roller
  • framväxande koncept för fredsfrämjande insatser.


Enheten arbetar med såväl långsiktig forskning som direktstödjande verksamhet. Enhetens forskare och analytiker genomför även kontinuerligt uppföljning och utvärdering av fredsfrämjande insatser där Sverige deltar, exempelvis i Afghanistan, Somalia och på Balkan

 

Uppdragsgivare och kunder är i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FOI samverkar vidare med en lång rad partners inom området, både nationellt och internationellt.