Läs mer

Experter

Inom projekten arbetar ett stort antal forskare och analytiker med olika erfarenheter inom området för fredsfrämjande insatser.

Camilla Elowson, Analytiker
Camilla är främst verksam inom FOI:s Afrikagrupp. Hennes huvudintresse är fredsbyggande insatser, försoningsprocesser och säkerhetsanalys. Camilla har tidigare arbetat för olika organisationer i Västafrika och södra Afrika. Hon har en Fil.Mag i Freds- och Konfliktforskning från Uppsala Universitet och Université de Montpellier (Frankrike).

 

Mikael Eriksson, Dr., Forskare
Mikael är doktor i statsvetenskap och försvarade sin avhandling vid Europeiska Institutet i Florens, Italien. Hans forskningsfält spänner över konfliktlösning, säkerhetsstudier och fredsbyggande. Mikaels särskilda intresseområde är riktade sanktioner. Hans senaste publikation handlar om medling och fredsprocesser. För närvarande täcker han frågor som rör den arabiska revolten samt allmänna säkerhetspolitiska utvecklingar i MENA-regionen och Afrika. Mikael har flera års erfarenhet av policyutvärdering. Vid FOI är han projektledare för FOIs sanktionsplattform samt huvudsakligen placerad i Asien- och Afrikaprojekten.

 

Pär Eriksson, Forskningsledare
Pär är analytiker och arbetar med metoder för erfarenhetshantering (Lessons Learned), analyser av militära fredsfrämjande insatser, utveckling av civil-militär samverkan samt studier av säkerhetssektorreform (SSR) och kapacitetsbyggande insatser.

 

Jan Frelin, Förste analytiker
Jan är operationsanalytiker och arbetar främst med stöd till beslutsfattare i Försvarsmakten, med inriktning på stöd till Försvarsmaktens fredsfrämjande insatser. Jan har bland annat lett en utvärdering av Försvarsmaktens bidrag till Afghanistan, stött NBG, och leder för närvarande två projekt för metodutveckling samt arbetet med Försvarsmakten handbok i Erfarenhetshantering.

 

Karolina Gasinska, Analytiker
Karolina är statsvetare och arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, projektutvärderingar, genusfrågor och samspelet mellan säkerhetspolitik och informationssamhället. Karolina har en master i "Politik och internationella studier” från Uppsala universitet och har även studerat vid Institut d'études politiques de Paris och Fudan universitetet i Shanghai.

 

David Harriman, Analytiker
David är främst inriktad på fredfrämjande insatser med fokus på Comprehensive Approach, civil-militära relationer och insatsutvärdering. Han har en mastersexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet. David har även erfarenhet av deltagande i internationell krishanteringsverksamhet.

 

Maria Lagerström, Analytiker
Maria arbetar främst med frågor som rör samverkan i krishanteringsinsatser. Hon har tidigare arbetat med samverkansfrågor vid internationella fredsfrämjande insatser med fokus på Afghanistan och Kosovo. Maria har en Pol Mag i statskunskap från Umeå universitet och Universität Potsdam.

 

Carina Lamont, Analytiker
Carina har en bakgrund som polis och har arbetat i ett flertal fredsfrämjande insatser i olika funktioner. Hon har en juridisk masterutbildning i folkrätt, och har främst specialiserat sig på våldsanvändning i den internationella rätten, internationella polisfrågor samt skydd av civila i fredsfrämjande insatser.

 

Jenny Marklund, Analytiker
Jenny arbetar som Operationsanalytiker på Försvarsmakten med erfarenhetshantering från insatser. Hon är främst inriktad på metodstöd men deltar även aktivt i olika erfarenhetsstudier. Jenny har tidigare varit projektledare för flera forskningsprojekt, bl.a. ett som fokuserade på ledning i multifunktionella insatser. Hon har även deltagit i olika internationella forskningsgrupper. Jenny har en fil kand i Kognitionsvetenskap.

 

Claes Nilsson, Analytiker
Claes är specialiserad på fredsfrämjande insatser. Hans forskning har behandlat olika aspekter av krishantering, från humanitära insatser och civil-militär samverkan till Säkerhetssektorreform (SSR). Han har bland annat arbetat med frågor som rör konflikten i Afghanistan och det svenska engagemanget i landet. Claes leder för närvarande FOI:s projekt för studier av internationella fredsfrämjande insatser, med särskilt fokus på utvärdering av insatser.

 

Johan Norberg, Förste forskare
Johan arbetar med utvärdering av fredsfrämjande insatser och afrikanska säkerhetsfrågor. På FOI följer han även Rysslands militära utveckling. Han har tidgare arbetat på UD och i Riksdagen samt tjänstgjort i fredsoperationer i Bosnien-Hercegovina, Georgien och Mellanöstern

 

Henric Roosberg, Forskningsassistent
Henric är operationsanalytiker vid Insatsstabens avdelning för erfarenhetsanalys. Han är främst inriktad på civil-militär samordning, ledningsfrågor och doktrinutveckling. Henric har en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds Universitet.

 

Johan Tejpar, Analytiker
Johan arbetar med säkerhets- och utvecklingsfrågor med fokus på internationella insatser (militära, civila och humanitära), utvärderingar, genusfrågor (inklusive UNSCR 1325) och konfliktekonomier. För tillfället arbetar han med strategiska frågor på Försvarsdepartementet. Johan har även erfarenhet från FN-tjänst i DR Kongo och New York och är utbildad i Statsvetenskap och Nationalekonomi vid Lunds Universitet och McGill University i Montréal.

 

Anna Weibull, Anaytiker
Anna är analytiker med inriktning på allmänna militära frågor, C2, underrättelsetjänst samt civila och militära fredsfrämjande insatser. Hon har erfarenhet från militär tjänstgöring på såväl taktisk som strategisk nivå, både nationellt och multinationellt vid fredsfrämjande insatser. Anna är Försvarsmaktsingenjör med civilingenjörsexamen från KTH i Industriell Ekonomi och yrkesofficer i Marinen (örlogskapten).

 

Cecilia Hull Wiklund, Analytiker
Cecilia är främst inriktad på samverkan mellan militära och civila fredsfrämjande verksamheter. Hon arbetar också med frågor som rör afrikansk säkerhet, särskilt regionala afrikanska samarbeten för fred och säkerhet. Cecilia har en Bachelor of Arts i freds och konfliktstudier från London Metropolitan University och en Master of International Studies i fred och konfliktlösning från University of Queensland, Australien.

 

Kristina Zetterlund, Förste Analytiker
Kristina arbetar med konflikt- och säkerhetspolitisk analys och har tittat på frågor som t.ex. transatlantisk och europeisk säkerhet, reform av säkerhetssektorn (SSR) och utvecklingen i Afghanistan. Hon har en magisterexamen i Internationell Säkerhetspolitik från Columbia University och en kandidatexamen i Internationella Relationer från London School of Economics and Political Science.