FN-helikopter i Kongo

Pågående projekt

Inom ramen för forskningsområdet fredsfrämjande insatser bedrivs ett antal projekt. Nedan presenteras några av dessa.

Projektet insatser studerar på uppdrag av Försvarsdepartementet fredsfrämjande insatser med ett särskilt fokus på Sveriges militära engagemang. Projektet genomför studier som relaterar till aktuella händelser och trender som påverkar och formar våra insatser. För att avspegla den alltmer komplexa bild som möter det internationella samfundet i kris-och konflikthantering runt om i världen utgår projektet ifrån en bred tolkning av säkerhet. Kontakta projektledare Kristina Zetterlund för mer information.

 

Att utvärdera och förstå fredsfrämjande insatser har visat sig vara en stor utmaning, de flesta metoder som används svarar inte upp mot beslutsfattares behov och förväntningar. Inom projektet metoder för uppföljning och utvärdering av fredsfrämjande insatser studeras vari svårigheterna består, och vilka vägar som kan vara framkomliga för att förbättra situationen. Detta görs i samarbete med ett internationellt nätverk av utvärderingsexperter. Kontakta projektledare Jan Frelin för mer information.

 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Afrika och förändringar i omvärldens relationer till afrikanska länder och institutioner, har lett till ett ökat behov av kunskap om afrikanska säkerhetsfrågor hos Sveriges offentliga aktörer. Inom projektet Afrika studeras internationella militära och civila insatser i Afrika, inklusive säkerhetspolitiska och politisk-strategiska förutsättningar. Förutom uppföljning och analys av den afrikanska säkerhetssituationen hanterar vi en stor bredd sakfrågor, exempelvis land-, region- och aktörsanalyser, de framväxande strukturerna för fred och säkerhet i Afrika samt externa aktörers intressen och inblandning i afrikanska konfliktområden. Kontakta projektledare Cecilia Hull Wiklund för mer information. Projektets hemisda hittar du här.

 

FOI:s Sanktionsplattform. Sanktionsverktyget spelar en allt viktigare roll i staters och regionala organisationers politiska arsenal. Sanktionsfrågor, vare sig det gäller EU, FN eller unilaterala sådana, spänner tematiskt över flera ämnesområden och geografiska regioner. Att förstå hur sanktioner fungerar, varför de beslutas om och på vilket sätt de kan upprätthållas, är således grundläggande för att förstå fredsfrämjande insatser och säkerhetspolitiska skeenden i vår omvärld. Därtill får även sanktionsinstrumentet en allt större spridning. Utöver FN:s säkerhetsråd har EU blivit en signifikant aktör. Samverkan har även uppstått mellan FN och AU. I syfte att bättre förstå sanktionsverktyget har FOI etablerat en sanktionsplattform. Syftet är att etablera FOI som en knutpunkt för forskning och spridning av kunskap om sanktioner. Projektet ämnar skapa ett nationellt nätverk mellan olika svenska myndigheter och dess intressenter, samt att initiera forskning. På lång sikt avser projektet att fungera som en levande och självfinansierad plattform där myndigheten, andra nationella myndigheter, forskare samt allmänhet kan få kunskap och stöd i förståelse av hur sanktioner fungerar i den säkerhetspolitiska miljön. Projektet kommer att förhålla sig öppet till vilka typer av frågeställningar som skall besvaras eftersom sanktionspolitik tar sig olika uttryck. För mer information kontakta Mikael Eriksson. Läs också gärna artikeln Riktade sanktioner som utrikes- och säkerhetspoltiskt instrument.PDF

 

FOI:s Sanktionsplattform har en länksamling, en plats där olika länkar relaterade till sanktioner finns samlade. Öppna länksdamlingen härPDF. (Senast uppdaterad 2013-01-24)