Läs mer
Start

Experter

Följande experter är verksamma inom SIN-projektet:

Mike Winnerstig, fil.lic. och fil. dr. i statsvetenskap från Stockholms universitet, projektledare för SIN. Mike studerar sedan flera år svenska och nordiska säkerhets- och försvarsfrågor, bl a för Försvarsmaktens räkning. Han har också en mångårig bakgrund vad gäller studier av amerikansk utrikes- och försvarspolitik, NATO samt EU:s militära krishanteringsförmåga.

 

Tomas Malmlöf, pol.mag. i statsvetenskap och pol.kand. i nationalekonomi, forskare i SIN-projektet. Tomas har sedan 2009 studerat icke-militära aspekter av baltisk säkerhetspolitik, främst i frågor kring ekonomi, energi samt nationella minoriteter. Tomas har även arbetat med nordiskt militärt samarbete och följer sedan 2013 utvecklingen inom rysk försvarsindustri.

 

Johan Eellend, fil. dr. i historia och Ma. i freds- och konfliktkunskap, forskare i SIN-projektet. Johan studerar militära och ickemilitära aspekter av baltisk och tysk säkerhet.