Sensorer och signaturanpassning

Sensorer och signaturer omfattar övervakning, fjärrspaning samt signaturanpassning. Sensorforskningen syftar till att värdera, demonstrera och utveckla ny eller ökad sensorförmåga till stöd för försvar och säkerhet. Forskning handlar huvudsakligen om sensorsystem inom radar- och optikområdet med avancerad bild- och signalbehandling inklusive datafusion. Områdets tillämpade forskning har en experimentell inriktning och har ofta kopplingar till internationella samarbeten. Sensorsystemen ska fungera i störd miljö, liksom klara att hitta dolda och maskerade objekt. Fysikaliska egenskaper hos objekt i scenen och atmosfärens inverkan är därför viktiga forskningsfrågor. Inom signaturområdet är verksamheten inriktad mot signaturmaterial och signaturmodellering. Förutom forskning och utveckling bedriver vi tillämpningsinriktad utbildning.

Labb- och forskningsresurser

Vi har avancerade laboratorier för att göra olika analyser och försök. Nedan listar vi de labb och resurser vi kan stå till förfogande med. Vår personal och våra forskare har djupa kunskaper inom sina områden. Du kan till exempel hyra våra labb för att göra olika tester eller bara för att analysera en specifik del inom ett projekt.

Elektromagnetiskt

Optiskt

Akustiskt

Mobila radarmätsystemet Arken

Fiberoptiskt laboratorium

Ekofritt rum – akustiska tester i frifältsmiljö

Mäthallar – mätningar i mikrovågsområdet

Atmosfärlidar


Utomhusmätplatsen Lilla Gåra

Hydrooptik


Mikrovågskomponenter

3D LADAR


Modväxlande kammare – provning av elektronisk utrustning

Infraröd och hyperspekral optik


Simulering av radar i sensorsimuleringsmiljö

Spektral materialkarakteriseringSimulering av IR och laser i sensorsimuleringsmiljö