Människa, teknik och organisation, MTO

FOI:s kompetens inom människa, teknik och organisation används idag för att värdera och validera system och användarsituationer för så väl befintliga som nyproducerade system samt för att stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med att precisera kravställningar för framtida tekniska system. FOI värderar också förmågan hos befintliga system ur ett användarperspektiv.

Teoretisk, experimentell och empirisk forskning

Inom MTO-området bedrivs verksamheten dels i form av studier och utvecklingsarbete och dels genom expertstöd grundat på teoretisk, experimentell och empirisk forskning. MTO-området har specialiserat sig på användning av avancerad metodik för statistisk analys. MTO-metoder är bland annat baserade på enkäter, intervjuer, observationer, systemloggar och andra objektiva mått samt verktyg och resurser såsom simuleringar och simulatorer.

 

Träning och utbildning

Ett annat viktigt område för gruppen är utformning av träning och utbildning i olika miljöer med syfte att optimera människans möjlighet till att verka effektivt i olika system. Målen är att bidra dels till bättre interaktion med och användning av modern teknik med avseende på både individer och grupper och dels till bättre kommunikation och beslutsfattande såväl som effektiviserad träning både inom organisationer och mellan operatörer.

 

Användaren i fokus

Idag läggs mycket resurser på att utveckla tekniska system, dock ofta utan att ha människan/användaren som utgångspunkt. Teknikutvecklingsprojekt som bedrivs med MTO-kompetens integrerat garanterar att system utvecklas med hänsyn tagen till människans förutsättningar och begränsningar. Ett system som inte kravställts, utvecklats och anskaffats med operatören i fokus medför att operatören måste använda en stor del av sin mentala kapacitet till själva interaktionen vilket kan påverka arbetsuppgifterna negativt.

 

Exempel på frågeställningar som vi arbetar med är:

 

  • Hur ska information presenteras för en operatör?
  • Hur kan människor genom att använda gemensamma lägesbilder och begrepp skapa en uppfattning om en komplex situation?
  • Kan förbättrad effekt uppnås med hjälp av träning baserad på simulatorer och datorspel?

 

Ett annat exempel på tillämpning är design och ledning av krishanterings- och stabsövningar.