Start

Telekrigvärdering

Enheten ger sedan många år, direkt stöd till Försvarsmakten att effektivt kunna upphandla, förstå och använda skyddssystem för marinens, flygvapnets och arméns plattformar, inför och under operationer. Verksamheten inom enheten är viktig för Försvarsmaktens möjligheter att kunna operera i olika hotområden. Vi värderar duellen mellan sensorsystem, signaturer, hotsystem och telekrigssystem, och rekommenderar Försvarsmakten lämpliga tekniska och stridstaktiska åtgärder för att minimera personella och materiella förluster.

Arbetsuppgifterna på enheten spänner över ett stort område, från värdering/mätning av fysikaliska fenomen i en enskild sensor till modellering av sensorsamverkan i taktiska scenarier med människan i loopen. Verksamheten kan indelas kring:

 

  • Utveckling av generiska (*1) telekrigmodeller för analys och värdering av operativa och framtida varnar- och motverkanssystems (VMS) möjligheter att identifiera och neutralisera operativa och framtida hot.
  • Utveckling av systemspecifika (*2) telekrigmodeller för analys och värdering av dimensionerande hotsystem, vanligtvis operativa eller i närtid operativa robotsystem, tekniskt och taktiskt i störda och ostörda fall.
  • Analys och värdering av operativa telekrigsystem genom fältprovsmätningar och laboratorieförsök.

 

Kompetens på enheten finns inom kommunikation-, radar-, elektrooptik- och laserområdet tillsammans med en god förståelse av telekrig, telekrigsystem och den miljö som Försvarsmakten opererar i. Verksamheten är till hälften kompetensuppbyggnad och till andra hälften kunskapstillämpning i nära samverkan med kund.

 

Kompetens att kunna värdera telekrig, är en kompetens som ej går att köpa eller förhandla sig till internationellt på grund av den höga sekretess som omgärdar området. Visst samarbete kan ske internationellt, men bygger på att en egen hög kompetens kan visas i samarbetet.

 

*1 = Modeller som parametersätts för att efterlikna operativa eller framtida system samt modeller av fysikaliska fenomen. Modeller som beskriver en systemklass snarare än ett specifikt system.*2 = Modeller som efterliknar ett operativt eller i närtid operativt system. Ofta modellerat på hög detaljeringsgrad med underlag från konstruktionsritningar, underrättelseinformation, etc.