Akustikexperiment

Foto: FOI

Akustik

Forskningen inom området syftar till att förstå och kunna beskriva ljudvågors utbredning i luft, vatten och fasta material. Tyngdpunkten i forskningen ligger inom hydroakustik, där vi bland annat för Försvarsmaktens räkning utvecklar spaningssystem och metoder för ubåtsjakt, hamnskydd, minröjning och undervattenskommunikation. De avancerade modeller som utvecklats inom undervattensforskningen tillämpas även för ljudutbredning i luft från olika typer av störkällor, exempelvis explosioner och vindkraftverk. Förståelsen av ljudutbredning i fasta material tillämpas inom signaturanpassning av ubåtar, seismisk prospekteringsteknik och klassificering av begravda objekt.