Vapen, skydd och säkerhet

Verksamhetsområdet Vapen, skydd och säkerhet syftar till att stödja Försvarsmakten, att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad strid och till att stödja det civila samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor.

Området Vapen, skydd och säkerhet tillhandahåller kritisk kunskap för att identifiera och bedöma möjligheter, begränsningar och risker med vapen- och skyddsteknik samt hur förändrat taktiskt nyttjande påverkar den egna eller motståndarens sårbarhet. En omfattande provningsverksamhet bedrivs av militära vapen och skydd (såväl komponenter som hela system) som nyttjas eller som är tänkta att införskaffas.

 

Stöd till det civila samhällets säkerhet ökar snabbt och fokus ligger på konsekvenser och möjliga motåtgärder vid terrorhandlingar. Riskreducerande åtgärder i samband med farlig eller riskfylld verksamhet (tillverkning och transporter av energetiska ämnen etc.) utgör en annan viktig del av stödet för samhällets säkerhet.

 

Omfattande experimentellt arbete kombinerat med teoretiska studier utgör kärnan i detta verksamhetsområde. För detta ändamål har vi stora provplatser, avancerade laboratorier och kraftfulla beräkningsresurser alla lokaliserade vid Grindsjön.

 

Viktiga kunder för hela området är Försvarsmaktens staber och förband samt utvecklingsavdelningar, FMV, myndigheter med ansvar för samhällets civila säkerhet samt EU, EDA och övriga internationella samarbetspartners.

Kontaktpersoner

Bengt Eiderfors

Enhetschef

Malin Kölhed

Enhetschef

Pernilla Magnusson

Enhetschef

Janis Ritums

Enhetschef

Marlene Johansson

Enhetschef