Våra tjänster

FOI:s huvuduppgift är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling och utredningsarbete för totalförsvaret. FOI är Sveriges största samlade forskningsorganisation för försvar och samhällets säkerhet. FOI:s kunskapsuppbyggande forskning bedrivs framförallt i den sammanhållna forskningsbeställningen från Försvarsmakten och i vissa av de anslagsfinansierade projekten från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Den kunskap om försvar och säkerhet som FOI har byggt upp kan även tillämpas på andra kunders behov. FOI arbetar med myndigheter, företag och även med internationella kunder, framförallt inom försvarssektorn.

FOI delar in sin verksamhet i kunskapsuppbyggande respektive kunskapstillämpande verksamhet. Den kunskapsuppbyggande delen av verksamheten syftar till att bygga upp kunskap i ett långsiktigt perspektiv och sker främst i projekt inom den sammanhållna beställningen från Försvarsmakten och via viss del av anslaget från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Dessa är nödvändiga förutsättningar för att FOI ska kunna bistå kunder med forskningsbaserad kunskap. Den andra delen, kunskapstillämpningen, betyder att FOI:s kunskap används för att lösa olika konkreta problemställningar för våra kunder.

 

Försvarsmakten finansiera forskning för sina egna behov. Den kunskap som FOI ackumulerat för Försvarsmaktens räkning är ofta tillämpbar även för andra kunders räkning. Uppdragsvolymen utanför försvaret uppgick 2016 till 26 procent.