Forskning inom hudupptag och personsanering

Omfattande utsläpp av giftiga kemiska ämnen i form av fasta partiklar eller vätskor är ovanliga men kan få allvarliga konsekvenser. Vissa ämnen kan vid hudexponering tränga genom hudbarriären varpå den exponerade riskerar att drabbas av systemiska effekter. Andra kemikalier kan skada huden och riskerar då att underlätta för ytterligare upptag via huden. För att undvika systemisk exponering och potentiellt livshotande skador är det viktigt att avbryta exponeringen av hudpenetrerande ämnen och hudskadande ämnen. För sådana kemikalier kan tidigt insatt personsanering vara mycket betydelsefull för att minimera personskador och rädda liv.

Utvärdering av metoder för personsanering vid hudexponering för toxiska ämnen

Projektets målsättning är att möta ett identifierat behov av vetenskaplig validering av befintliga metoder och saneringsmedel inom räddningstjänst och sjukvård. En jämförelse av personsaneringsmetoder kommer genomföras för kemiska ämnen som är relevanta för katastrofberedskapen genom studier på människohud i FOIs väletablerade hudpenetrationsmodell. Primärt kommer projektet fokusera på förhållandet mellan tiden för initierad personsanering och hur exempelvis sköljning med rikliga mängder med vatten påverkar hudpenetrationen av kemikalierna och saneringens effektivitet. Studierna görs med realistiska exponeringar för att säkerställa att kunskapen som framkommer ur projektet är relevanta ur ett räddningstjänst- och sjukvårdsperspektiv. En viktig målsättning är att föreslå generella och användbara metoder för personsanering som är effektiva för de mest prioriterade kemiska ämnena.

 

Projektet är ett samarbete mellan FOI CBRN Skydd och säkerhet och Södersjukhusets Forsknings-, Utvecklings-, Utbildnings- och innovationsavdelning.

 

Projektledare: Lina Thors, FOI

 

Läs mer under publikationer inom Hudupptag och personsanering