Forskning inom medicinsk diagnostik och behandling

Vid en allvarlig kemisk händelse finns behov av att snabbt identifiera exponerade individer och medicinskt behandla utifrån ämne, exponeringsgrad och symptom. För detta är det väsentligt att förbättra metoder att mäta exponering, vidareutveckla medicinska behandlingsmetoder samt utöka panelen av diagnostiska markörer för att kunna identifiera individer i behov av vård och följa upp behandlingens effektivitet.

Labbilder Umeå, petriskål, rör, skyddskläder


Medicinsk behandling vid kemiskt inducerad lungskada - användning av biomarkörer för identifiering av effektivare behandlingsmetoder


Projektets målsättning är att med hjälp av befintliga medicinska preparat förbättra behandlingen av en lungskadade patienter som har exponerats för toxiska industrigaser och därigenom minska risk för både akuta och långvariga symptom.

 

Industrikemikalierna klorgas, ammoniak och svaveldioxid är toxiska gaser som skapar irritation i luftvägarna och kan vara lungskadande vid exponering för höga koncentrationer. Exponering för sådana lungskadande ämnen kan leda till både akuta och långvariga lungskador, t.ex. i övre luftrör och bronker. Vid höga doser utvecklas skadorna till en svårartad inflammation i luftvägarna med vätskeansamling som i värsta fall kan vara livshotande. Ökad kunskap om orsakerna till den kemiska lungskadan ger nya möjligheter att utveckla och förfina nya behandlingsmetoder. Möjligheten att använda biomarkörer för bestämning av risk för utveckling av symtom eller bestämning av skadans svårighetsgrad skulle underlätta det medicinska omhändertagandet avsevärt. Biomarkörer har även ett stort värde för att följa verkan av medicinska behandlingar.

 

Vi har tidigare i detta projekt identifierat möjliga biomarkörer för akuta och långvariga effekter efter exponering för klorgas. Förhoppningen är att dessa biomarkörer, efter validering, ska kunna användas för klinisk diagnostik, exempelvis för att identifiera om en individ som blivit utsatt för klorgas riskerar att få kroniska skador. Genom att använda bland annat de biomarkörer som vi har identifierat kommer projektet utvärdera olika behandlingsprotokoll av medicinska preparat som potentiellt kan förbättra medicinsk behandling av patienter exponerade för retande gaser.

 

Projektet är ett samarbete mellan FOI CBRN-skydd och säkerhet och enheten för lungmedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

 

Projektledare: Sofia Jonasson, FOI

 

Läs mer under publikationer inom Medicinsk diagnostik och behandling