Bedömning av kemiska exponeringar och hälsorisker

Risk- och exponeringsbedömningar av kemikalier kan användas bl.a. vid samhällsplanering och finns ofta integrerat i olika beslutsstöd. För att bedöma risker av exponering för kemikalier behöver många faktorer vägas in däribland exponeringssituation, dos och dess samband med negativa hälsoeffekter.

Akut kemisk exponering


Känsliga grupper

Här beskrivs skillnader i känslighet mellan astmatiker och friska i samband med akut exponering för luftburna kemikalier.