Start

Förändring & Genus i FOCUS

Forskningsprojekt finansierade av Vinnova. Under våren 2009 startade projektet förändring & Genus i FOCUS, ett treårigt projekt finansierat av Vinnova.

Detta projekt finansieras genom Vinnovas program för tillämpad genusforskning

Ett samhällsvetenskapligt projekt

 

Syftet
Projektet syftar till att öka kunskapen om genusrelaterade praktiker och processer i en teknikorienterad forsknings- och innovationsmiljö, samt att initiera processer för att förändra tankemönster och handlande som kan verka hämmande på innovationsförmågan i organisationen.

 

Målsättningen är att öka kreativiteten, attraktiviteten och konkurrenskraften hos miljön.


Projektet fokuserar på fyra förväntade resultat:

  • Kompetensutveckling, innefattande både professionell och personlig utveckling genom ökat reflexivt tänkande och handlande.
  • Bidra till att pågående förändringsprocesser inte resulterar i cementering och återställare av genusordning, utan blir till en möjlighet i vilken nytt genustänk och praktik kan integreras och utvecklas.
  • Fler kvinnliga forskare, d v s ökad numerär jämställdhet.
  • Nya applikationsområden för FOI. Arbetet med att bredda forskningen inom FOI till att även nyttiggöra resultat för det civila samhällets behov kräver fortsatt öppenhet för nya influenser och perspektiv.

 

"Kön spelar ingen roll .... men könsblandning är bra"