Start

Kursens utformning

För att göra kursen så givande som möjligt blandar vi personer från olika organisationer vid samma kurstillfällen. På detta sätt kan deltagarna lära sig av varandra och få en så bred syn som möjligt på säkerhetsområdet.

 

Stor vikt läggs vid att knyta an till den verksamhet och verklighet som deltagarna kommer från. Detta är viktigt för att kursen ska göra så stort avtryck som möjligt. Innehållet i kursen ska vara relevant, aktuellt och användbart.

 

Målgrupp och förkunskaper

 

Målgruppen är personer som har säkerhet inom sitt ansvarsområde men som inte nödvändigtvis själva är tekniskt verksamma, t.ex. chefer, beslutsfattare, projektledare och tjänstemän. Det krävs inga tekniska förkunskaper annat än att ha kommit i kontakt med säkerhetsfrågor, vara tekniskt intresserad och tycka att elektronisk säkerhet är viktigt.

 

Kursinnehåll

 

Datornät: Bakgrund, OSI-modellen, internetteknik och TCP/IP
Grundläggande radioteknik: Bakgrund, radiovågor, vågutbredning, frekvensband
Signalspaning och störning av radio: Syfte, räckvidd, effekt
IT-säkerhetstekniker: Kryptering, digitala signaturer, digitala certifikat, assurans, praktiska intrångsövningar
Dataintrång: Tekniker och skydd
Skadlig kod: Virus, maskar, trojaner
Mobiltelefoni: Funktion, avlyssning, störning, säkerhet, kryptosäkerhet, GSM, Tetra, 3G-tekniker,
GPS: Pålitlighet, störningsmetoder, störningskänslighet, förvrängning, störningsskydd
WLAN: Typer, egenskaper, säkerhetsproblem, säkerhetstekniker
Trådlösa tekniker: Vad är speciellt med trådlöst?, Bluetooth, bilnycklar, wireless USB

 

Kursmoment

 

Kursveckan växlar kontinuerligt mellan föreläsningar, demonstrationer och laborationer inom de olika områdena av elektronisk säkerhet. Detta för att ge en bättre förståelse för aktuella frågeställningar och ge möjlighet att se hoten i tid samt ge kunskap om tänkbara lösningar. Dessutom finns möjlighet att diskutera med experter från landets främsta forskningsinstitut rörande elektronisk störning, säkerhet och skydd.

 

De olika kursmomenten

 

Föreläsningar där bakomliggande teori presenteras. 
Demonstrationer där tekniker eller effekter visas på ett pedagogiskt och åskådligt sätt. 
Laborationer där kursdeltagarna själva får möjlighet att prova på, och studera metoder och tekniker. 
Case där kursdeltagarna får diskutera och arbeta med givna scenarion eller frågeställningar tagna från deras egna områden.

 

Kursens omfattning

 

Kursen riktar sig till personer med säkerhet inom sitt ansvarsområde. Den genomförs i Linköping och sträcker sig från måndag lunch till fredag lunch. Om det är önskvärt kan den utformas så att den ger sex högskolepoäng vid Linköpings universitet. I dessa fall måste kursveckan kompletteras med ett individuellt fördjupningsarbete inom ramen för kursen, motsvarande cirka tre veckors arbete. Arbetet redovisas i form av en rapport som examineras på universitetet.