Start

Beskrivning av militär GPS

Med militär mottagare menas i detta sammanhang en mottagare som använder den militärt krypterade tjänsten i GPS. Med civila mottagare menas i detta sammanhang en mottagare som använder den öppna civila GPS tjänsten. Skillnaden mellan militära och civila mottagare, när det gäller noggrannhet, är idag inte så stor och kommer att minska ytterliggare i framtiden på grund av de nya civila signalerna som kommer att introduceras (gäller GPS och Galileo). En väsentlig skillnad är dock att de militära mottagarna, jämfört med en civil GNSS-mottagare, är bättre skyddade dels mot störning och dels mot vilseledning.

Att bli utsatt för vilseledning och störning, vid militära operationer, är ett hot som inte kan bortses ifrån. Skyddet mot dessa hot uppnås genom kryptering och bandspridning av den militära signalen.

Militära mottagare är dock väsentligt dyrare att anskaffa än civila. Kostnader för vidmakthållande av militära mottagare är dessutom högre beroende på krav på hantering av kod- och kryptosystem, dokumentation, underhållskostnader inklusive modifiering m m. Dessutom tillkommer ökade kostnader för särskild utbildning.